สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 
  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด :::: xxx ::

 
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
แจ้งยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินประจำเดือนของสหกรณ์ฯ
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
ขั้นตอนในการเปิดรับฝากเงินออมทรัพยทวีสิน
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ี2)
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่4)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
การยื่นเอกสารขอลาออกจากการเป็นสมาชิก และกำหนดการจ่ายคืนค่าหุ้น
การเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการชุดต่างๆ
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลเงินสด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
กำหนดวงเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานพิธีทำบุญ “18 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด”
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561
เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
วิธีการคำนวนเงินปันผล
More detail
 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการการสหกรณ์
เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ
ความหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ดูทั้งหมด

 

นางสาวสุชัญญา  วิมุกตายน
ประธานกรรมการดำเนินการ


นางสุรีย์รัตน์  พึ่งศักดิ์ศรี
ผู้จัดการสหกรณ์
 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

เงินรับฝาก  
   ออมทรัพย์

1.00

     ออมทรัพย์พิเศษ

 2.50

   ออมทรัพย์ทวีสิน

3.50

     ประจำ 12 เดือน

 3.75

เงินกุ้ฉุกเฉิน

 

      เงินกุ้ฉุกเฉินทั่วไป

 6.50

   เงินกู้ฉุกเฉินภัยพิบัติ

 5.50

   เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

 6.25

เงินกุ้สามัญ  
     กรณีทำประกันชีวิต

 6.50

   กรณีไม่ทำประกันชีวิต

 7.50

     ไม่เกินมูลค่าหุ้น

 6.25

   เพื่อเบี้ยประกันชีวิต

 6.50

 เงินกู้หลักประกันบกพร่อง

 7.50

 ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

 15.00

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2560


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500