สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 


 กรรมการชุดที่ 19  ประจำปี 2562

 ลำดับที่

ชื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง 

 เบอร์โทร./E-mail

 1

น.ส.สุชัญญา  วิมุกตายน

ประธานกรรมการ

 086-8971718

 2

นายครรชิต  เจริญอินทร์

 รองประธาน คนที่ 1

 081-7778047

 3

นายอนุกูล  ศรีจันทร์งาม

รองประธาน คนที่ 2

080-2427379

 4

นายณัฐวรรธน์  วงศ์อิสรภาพ

 กรรมการและเลขานุการ

081-7108989

 5

นางกนกพร  ศรีวารีรัตน์

 กรรมการและเหรัญญิก

061-4161919

 6

นายอุดมพร  ทิพย์โพธิ์

 กรรมการดำเนินการ

081-9499241

 7

นายณุรม  สนธิทิม

  กรรมการดำเนินการ

 089-1133009

 8

ว่าที่ ร.ต.หญิง จารุวรรณ  บุญประสาร

 กรรมการดำเนินการ

 089-6777212

 9

นางประพันธ์ตรี  เกียรติบุตร

  กรรมการดำเนินการ

 086-8025409

 10

นางสาวเยาวลักษณ์  ยาน้อย

 กรรมการดำเนินการ

 090-9424947

 11

นายกิตติศักดิ์  สิรพัฒนนันท์

 กรรมการดำเนินการ

 086-9875049

 

 กรรมการชุดที่ 18  ประจำปี 2561

 ลำดับที่

ชื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง 

 เบอร์โทร./E-mail

 1

น.ส.สุชัญญา  วิมุกตายน

ประธานกรรมการ

 086-8971718

 2

นายอนุกูล  ศรีจันทร์งาม

 รองประธานกรรมการ

 080-2427379

 3

นายนิตินันท์  ศรีเมฆ

 กรรมการและเลขานุการ

083-0158505

 4

นายณัฐวรรธน์  วงศ์อิสรภาพ

 กรรมการและเหรัญญิก

081-7108989

 5

นายนวัต  บุญศรี

 กรรมการดำเนินการ

085-4598887

 6

นายอุดมพร  ทิพย์โพธิ์

 กรรมการดำเนินการ

081-9499241

 7

นายนิติพัฒน์  ชูกล้ากสิกรณ์

  กรรมการดำเนินการ

 062-1536394

 8

ว่าที่ ร.ต.หญิง จารุวรรณ  บุญประสาร

 กรรมการดำเนินการ

 089-6777212

 9

นางประพันธ์ตรี  เกียรติบุตร

  กรรมการดำเนินการ

 086-8025409

 10

นางสาวเยาวลักษณ์  ยาน้อย

 กรรมการดำเนินการ

 090-9424947

 11

นายณุรม  สนธิทิม

 กรรมการดำเนินการ

 089-1133009

 

 กรรมการชุดที่ 17

 ลำดับที่

ชื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง 

 เบอร์โทร./E-mail

 1

น.ส.สุชัญญา  วิมุกตายน

ประธานกรรมการ

 0-2141-8207

 2

นางภัทรมน  แก้วประเสริฐ

 รองประธานกรรมการ

 0-2141-8968

 3

นายณัฐวรรธน์  วงศ์อิสรภาพ

 กรรมการและเลขานุการ

0-2141-4395

 4

น.ส.ปรารถนา  ทองรักษ์

 กรรมการและเหรัญญิก

0-2141-9680

 5

นายอนุกูล  ศรีจันทร์งาม

 กรรมการดำเนินการ

 0-2141-8185

 6

ว่าที่ ร.ต.หญิง จารุวรรณ  บุญประสาร 

 กรรมการดำเนินการ

0-2141-8560

 7

นายกิตติศักดิ์  สิรพัฒนนันท์

  กรรมการดำเนินการ

 0-2141-8760

 8

นายนวัต  บุญศรี

 กรรมการดำเนินการ

 0-2141-8718

 9

นายอุดมพร  ทิพย์โพธิ์

  กรรมการดำเนินการ

 0-2141-8516

 10

นายป้องปราการ  สุดนุช

 กรรมการดำเนินการ

 0-2141-8112

 11

นายณุรม  สนธิทิม

 กรรมการดำเนินการ

 0-2141-8987

ประชาสัมพันธ์
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561
เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
วิธีการคำนวนเงินปันผล
More detail
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการการสหกรณ์
เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ
ความหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
More detail
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
ผลการนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด (12/09/2561)
การเลือกตั้งรองประธานกรรมการดำเนินการ เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการชุดต่างๆ
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลเงินสด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปี 2561
การนำเงินปันผลและ/หรือเงินเฉลี่ยคืนเพื่อซื้อหุ้นสหกรณ์
กำหนดวันลงคะแนนสรรหา
รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานการและกรรมการดำเนินการ
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาประจำปี 2561
การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาประจำปี 2561
กำหนดวงเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ใบสมัครการสรรหาเป็นประธานและกรรมการสหกรณ์
More detail

 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500