สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 


ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
พ.ศ. ๒๕๕๓

           ด้วยที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
           ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๓”
           ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
           ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับฉบับนี้
มีผลบังคับใช้
           ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้
           “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
           “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
           “รองประธาน” หมายความว่า รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
           “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
           “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
           “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

หมวด  ๑  ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
หมวด  ๒  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด  ๓  ทุน
หมวด  ๔  การดำเนินงาน
หมวด  ๕  สมาชิก
หมวด  ๖  สมาชิกสมทบ
หมวด  ๗  การประชุมใหญ๋
หมวด  ๘  คณะกรรมการดำเนินการ
หมวด  ๙  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
หมวด ๑๐ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
หมวด ๑๑ ข้อเบ็ดเสร็จ
หมวด บทเฉพาะกาล
ข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)

ข้อบังคับฉบับที่ ๓

ข้อบังคับฉบับที่ ๔

ข้อบังคับฉบับที่ ๕

ข้อบังคับฉบับที่ ๖


 


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500