สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
พ.ศ. ๒๕๕๓

           ด้วยที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
           ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๓”
           ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
           ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับฉบับนี้
มีผลบังคับใช้
           ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้
           “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
           “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
           “รองประธาน” หมายความว่า รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
           “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
           “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
           “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

หมวด  ๑  ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
หมวด  ๒  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด  ๓  ทุน
หมวด  ๔  การดำเนินงาน
หมวด  ๕  สมาชิก
หมวด  ๖  สมาชิกสมทบ
หมวด  ๗  การประชุมใหญ๋
หมวด  ๘  คณะกรรมการดำเนินการ
หมวด  ๙  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
หมวด ๑๐ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
หมวด ๑๑ ข้อเบ็ดเสร็จ
หมวด บทเฉพาะกาล
ข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)

ข้อบังคับฉบับที่ ๓

ข้อบังคับฉบับที่ ๔

ข้อบังคับฉบับที่ ๕


 


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500