สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1.หลักฐานที่ใช้สมัคร
    -บันทึกคำขอสมัครสมาชิกตามแบบที่กำหนดไว้ (Download ใบสมัคร)
    -บัตรประจำตัวประชาชน

2.คุณสมบัติของสมาชิก  สมชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
    2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
    3. ก.เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ
        
สหกรณ์นี้  หรือ
        ข.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  หรือ
        ค.เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  หรือ
        ง.เป็นเลขาธิการหรือรองเลขาธิการหรือพนักงานหรือลูกจ้างสังกัดสถาบันพระปกเกล้า หรือ
        จ.เป็นเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ  หรือข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจำ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
    4. เป็นผู้มีความประพฤติแลนิสัยดีงาม
    5. ถ้าผู้สมัครเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้
        กู้ยืมเงินอยู่ก่อน  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุมัติให้เข้ารับเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้อีกก็ได้

3.สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
     1. เข้าร่วมประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรืออกเสียงลงคะแนน
     2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
     3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์  หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
     4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
     5. สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

4.หน้าที่ของสมาชิก
     1. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
     2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
     3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
     4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
     5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

       


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500