สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 






ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการออมทรัพย์  การให้สินเชื่อ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภทเงินรับฝาก

 ร้อยละต่อปี

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 2.50

 เงินฝากประจำ 12 เดือน

 3.75

 เงินฝากประจำ 24 เดือน

 -

 เงินฝากประจำ 36 เดือน

 -

 ประเภทสินเชื่อเงินกู้

 
 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
   1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 6.50

   2. เงินกู้เพื่อการศึกษาอบรม

 6.25

   3. เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ

 5.50

 เงินกู้สามัญ  
   1. เงินกู้สามัญ กรณีทำประกันชีวิต

6.50

   2. เงินกู้สามัญ กรณีไม่ทำประกันชีวิต

7.50

   3. เงินกู้สามัญ ไม่เกินมูลค่าหุ้น

6.25

   4. เงินกู้สามัญ เพื่อเบี้ยประกันชีวิต

5.50

เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2560


                         


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500