สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 


ระเบียบ  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
ระเบียบ  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ระเบียบ  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ระเบียบ  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระเบียบ  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2557
ระเบียบ  ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2556 
ระเบียบ  ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน พ.ศ.2561

ระเบียบ  ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 4)
ระเบียบ  
ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 2)
ระเบียบ  ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2557
ระเบียบ  ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2557
ระเบียบ  ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2561
ระเบียบ  ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2)
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 2558 (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบ 
ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 2556
ระเบียบ  
ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่4)
ระเบียบ  ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่2)
ระเบียบ  ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2553

           


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500