สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร
กรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริการของเรา
ที่ตั้ง

ข้อบังคับ,ระเบียบ
ระเบียบ
ข้อบังคับ

รายงานกิจการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2

แบบฟอร์ม
ใบสมัครสมาชิก
ใบเปลี่ยนแปลงหุ้น
ใบคำขอสวัสดิการ
คำขอกู้สามัญ

กระดานข่าว
ถามมา-ตอบไป

วารสาร
กรกฎาคม

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  

 


สาส์นจากท่านประธาน

                      สวัสดีครับ เพื่อน ๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด ทุกท่าน กาลเวลาก็หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ตามธรรมชาติ นำมาซี่งความสุขบ้าง, ทุกข์บ้าง ผ่านไปทุกขณะ เฉกเช่นเดียวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีภาวะขึ้นลงตามเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ระยะนี้ เป็นช่วงขาลง ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถึง 3 ครั้ง ในรอบครึ่งปี ซึ่งเหตุนี้ก็มีผลกระทบมาถึงสหกรณ์ของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้สหกรณ์ต้องประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้เป็นไปตามภาวะของตลาด ๆ และเศรษฐกิจของประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ช่วงปลายปีคงเป็นช่วงของข่าวดีทางเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ก็นับว่าเป็นข่าวดีของสมาชิกสหกรณ์ของเราด้วยครับ
                                     *****************

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทุนบุตร (20/08/2551)
ประกาศเงินฝากประจำ 6 เดือน (20/08/2551)
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (10/08/2550)
ประกาศเงินกู้เพื่อการเคหะ (10/08/2550)

**ภาพกิจกรรม**

   
   
   
   
   นายวิทวัส  โพธิ์สุวรรณ์

รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานกรรมการ อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ออมทรัพย์เพิ่มพูน 3.00
เงินฝากประจำปลอดภาษี  3.50
เงินฝากประจำ 6 เดือน 4.125
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน,ATM 7.75
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร 7.50
เงินกู้สามัญ 8.75
เงินกู้สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นสะสมค้ำประกัน(ผ่อนชำระ 72 เดือน)

7.50

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาตนเงิน 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะ 6.00
Employee irpc Saving and Credit Cooperative,Limited
299 M.5 T.Cheangneun Mung District, Rayong 21000
Tel.038-611333 Ext 1190,2394
E-mail :
ct-irpc@cag.cpd.go.th