สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร
กรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริการของเรา
ที่ตั้ง

ข้อบังคับ,ระเบียบ
ระเบียบ
ข้อบังคับ

รายงานกิจการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2

แบบฟอร์ม
ใบสมัครสมาชิก
ใบเปลี่ยนแปลงหุ้น
ใบคำขอสวัสดิการ
คำขอกู้สามัญ

กระดานข่าว
ถามมา-ตอบไป

วารสาร
กรกฎาคม

จำนวนผู้เข้าชมคณะกรรมการดำเนินการ
ปี 2551

 
นายวิทวัส  โพธิ์สุวรรณ์
รองประธานทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ

                                                                                             
นายชัยวัฒน์  ภู่แพร                       นายวิทวัส  โพธิ์สุวรรณ์                           นายนิพนธ์  วัฒนจัง                   นายรุ่งโรจน์  เจริญวัฒนวิญญู
     เหรัญญิก                                        รองประธาน                                      รองประธาน                                เลขานุการ


คณะกรรมการเงินกู้


                                                                                                                        
นายชลวิชช์  วิชัยโชติ       นายธนาธร  ดลสิริฤทธิ์กุล      นายกิติ  กิตติวงศ์ศักดิ์ดา              นายเจริญ  เจริญศุภโชคกุล       นายนรสิงห์  โคตะนนท์
ประธานเงินกู้                        กรรมการ                     กรรมการ                              กรรมการ                                 กรรมการ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์                                                                                                                  

นายนเรศ  นิลพันธ์                  นางสาวอรทัย  ขาวนวล          นายศักดิชัย  ต้นโพธิ์              นายศักดิ์สิทธิ์  สังขดิถี       นายอภิวัฒน์  พัฒนสาร
ประธานกรรมการ                             กรรมการ                         กรรมการ                             กรรมการ                          กรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์  
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Employee irpc Saving and Credit Cooperative,Limited
299 M.5 T.Cheangneun Mung District, Rayong 21000
Tel.038-611333 Ext 1190,2394
E-mail :
ct-irpc@cag.cpd.go.th