สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร
กรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริการของเรา
ที่ตั้ง

ข้อบังคับ,ระเบียบ
ระเบียบ
ข้อบังคับ

รายงานกิจการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2

แบบฟอร์ม
ใบสมัครสมาชิก
ใบเปลี่ยนแปลงหุ้น
ใบคำขอสวัสดิการ
คำขอกู้สามัญ

กระดานข่าว
ถามมา-ตอบไป

วารสาร
กรกฎาคม

จำนวนผู้เข้าชม 

                                             

นายพงษ์เทพ  พลีขันธ์              นายกรณ์เสฎฐ์  ปิติอริยะนันท์นายวิทวัส  โพธิ์สุวรรณ์

รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานกรรมการ อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ออมทรัพย์เพิ่มพูน 3.00
เงินฝากประจำปลอดภาษี  3.50
เงินฝากประจำ 6 เดือน 4.125
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน,ATM 7.75
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร 7.50
เงินกู้สามัญ 8.75
เงินกู้สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นสะสมค้ำประกัน(ผ่อนชำระ 72 เดือน)

7.50

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาตนเงิน 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะ 6.00Employee irpc Saving and Credit Cooperative,Limited
299 M.5 T.Cheangneun Mung District, Rayong 21000
Tel.038-611333 Ext 1190,2394
E-mail :
ct-irpc@cag.cpd.go.th