สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
     Please wait..........

             เลขที่  206  หมู่ 2  ตำบลเกษตรวิสัย  อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์  043-589190 , 089-9448779  โทรสาร 043-530251

                บนเนื้อที่ 6 ไร่  เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน  โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จำกัด เลขที่  215  หมู่ 11  ตำบลดงครั่งใหญ่  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทรศัพท์ 043 - 611062,  081-9544513  โทรสาร  043 – 611062
บนเนื้อที่  (สำนักงานใหญ่)  45 ไร่เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :Kasetcoop @hotmail.com
               จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร  เมื่อวันที่  18  เมษายน  2520
               จำนวนสมาชิกแรกตั้ง 170  คน   ทุนเรือนหุ้น   1,700บาท ทุนแรกตั้ง  จำนวน8,500   บาท
               รอบบัญชีในวันที่  31  มีนาคม  ของทุกปี  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2558
               จำนวนสมาชิก       8,706   คน
               พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ   จำนวน  272,789  ไร่  (เฉลี่ยครัวเรือนละ  336 กก./ไร่)
               ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่   ทุกตำบลในเขตอำเภอเกษตรวิสัย    จังหวัดร้อยเอ็ด
วิสัยทัศน์
               “ เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ  จัดสวัสดิการที่ดี  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก  เน้นบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี   เป็นเลิศด้านผู้นำสหกรณ์”
ดำเนินธุรกิจ    1) ธุรกิจสินเชื่อ
                        2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
                        3)  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล
                        4)  ธุรกิจแปรรูป
                        5)  ธุรกิจรับฝากเงิน
                        6)   ธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

ผังกระบวนการกิจกรรมเรียนรู้โรงสีข้าว

 วีดีทัศน์

สมาชิกชมรม

 


 
สหกรณ์การเกษตร อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
206 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-589190,043-530251 แฟกซ์ 043-589556