สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

 
  พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต  ฮามคำไพประธานกรรมการ


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
บริการของสหกรณ์
การรับสมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานข่าว
รูปเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด

บริการของเรา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การรับสมัครสมาชิก (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
     ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 32 ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของสมาชิก
1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2.  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
     ก.  เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัด ภ.จว.ขอนแก่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้หรือ
     ข.  เป็นข้าราชการบำนาญประจำสังกัด ภ.จว.ขอนแก่น
3.  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
4.  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

หลักฐานการสมัครสมาชิก
1.  สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

วิธีการสมัคร
1.  ผู้สมัครสมาชิกต้องยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ ตามแบบที่กำหนดไว้โดยมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ตำกว่าสารวัตรหรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ตำกว่าสารวัตรหรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
2.  ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ  50  บาท
3.  ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วจะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร  โดยทางสหกรณ์จะส่งเก็บจากเงินได้รายเดือนทุกๆ เดือน  จากการเงินต้นสังกัด  เงินค่าหุ้นรายเดือนสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลทุกๆ ปี  ปีละครั้งหลังจากประชุมใหญ่แล้ว

การรับสมัครสมาชิกสมทบ
     ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  จำกัด  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
     2.  ก. มูลนิธิตำรวจภูธรภาค 4 หรือ
          ข. เป็นบุคคลธรรมดาที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32 ในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง  เป็นลายลักษณ์อักษร
     3.  ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดขอนแก่น
     4.  เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
     5.  เป็นผู้ปฏิบัติตามกฏหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์


    

 

 

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved