สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

 
  พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต  ฮามคำไพประธานกรรมการ


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
บริการของสหกรณ์
การรับสมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานข่าว
รูปเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด

บริการของเรา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
บริการของสหกรณ์
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเงินออมทรัพย์และให้เงินกู้แก่สมาชิก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

                              1.  การให้บริการด้านเงินฝาก
                                    
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  
                                                      -  เปิดบัญชีครั้งแรก  10,000  บาท
                                                      -  คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน  ตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
                                                      -  ผู้ฝาก  1  คน  สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้หลายบัญชี
                                                      -  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่  31  มีนาคม  และ  30  กันยายน
                                                      -  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไม่เกินร้อยละ  7  ต่อปี (ตามกฏกระทรวง)  ปัจจุบันร้อยละ  5
                                                      -  กรณีมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า  1,000  บาท  สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ย
                                                      -  ถอนได้เพียงเดือนละ  1  ครั้ง  ถ้ามีความจำเป็นจะถอนมากกว่า  1  ครั้ง  ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ  1  ของเงินที่ถอน  ไม่น้อยกว่า  20  บาท


                                       2.  การให้บริการด้านเงินกู้
                                           
เงินกู้สามัญ
                                                หลักเกณฑ์ในการให้กู้
                                           -  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  1,500,000  บาท หรือไม่เกิน  60  เท่าของเงินได้รายเดือน
  หรือมีเงินได้ราย
เดือนพอหักชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ  แต่ต้องแย่ภายในจำกัดไม่เกิน 1,500,000  บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
                                                                                         
                                    
        เงินกู้ฉุกเฉิน
                                              
หลักเกณฑ์ในการให้กู้
                                           -  ต้องเป็นสมาชิกที่ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วอย่างน้อย  1  งวด (เดือน)
                                           -  วงเงินกู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 30 ,000  บาท
                                           -  กำหนดผ่อนชำระภายใน 12  งวด(เดือน)
                                           -  คิดดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
                                           -  การยื่นกู้ใหม่จะต้องไม่เกินสิทธิ์ที่จะกู้ได้


                                    
       เงินกู้สวัสดิการ
                                           คอมพิวเตอร์
                                           อาวุธปืน
                                           การศึกษา
                                            
หลักเกณฑ์การให้กู้
                                            1.  สมาชิกที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตและรับรองวิทยฐานะ
                                                 จากรัฐบาล
                                            2.  จำนวนเงินที่ขอกู้ต่อภาคการศึกษา ดังนี้
                                                   -  ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีกู้ได้ไม่เกิน                            20,000  บาท
                                                   -  ระดับปริญญาตรีกู้ได้ไม่เกิน                                      30,000  บาท
                                                   -  ระดับปริญญาโทกู้ได้ไม่เกิน                                      40,000  บาท
                                                   -  ระดับปริญญาเอกกู้ได้ไม่เกิน                                     50,000  บาท
                                            3.  อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าเงินกู้สามัญ  ร้อยละ  2  แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปีการเงิน
                                            4.  ส่งชำระคืน  ภายในเวลา  48  งวด
                                            5.  กู้ใหม่ครั้งต่อไปต้องชำระหนี้ไม่น้อยกว่า  6  งวด
                                            6.  ต้องเหลือเงินค่าครองชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  ของเงินได้รายเดือน

 

 

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved