สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติความเป็นมา
รับสมัครสมาชิก
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

ธุรกิจสหกรณ์
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินกู้ และสินเชื่อ
กองทุนการสงเคราะห์แก่สมาชิก หรือ สก.1
กองทุนสวัสดิการแก่สมาชิก หรือ สก.2
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)

Picture
วันเครดิตยูเนี่ยนสากล
วันสหกรณ์แห่งชาติ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ผ้าป่าสามัคคีวันเครดิตยูเนี่ยนสากล
กิจกรรมครบรอบวันจดทะเบียนสหกรณ์
การมอบสวัสดิการต่าง
ชมรมฝ่ายจัดการภาคตะวันออก

สาระน่ารู้สหกรณ์
พระบิดาสหกรณ์ไทย
บิดาเครดิตยูเนี่ยนโลก
บิดาเครดิตยูเนี่ยนไทย
ประวัติพระบาทพลวง

Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กฏหมายสหกรณ์
ห้องสมุดกฎหมายอิเล็คทรอนิกส์
มูลนิธิเครื่อข่ายครอบครัว
สำนักงานประกันสังคม
โปรแกรมการคำนวณผ่อนชำระ
ic98.75 เราเข้าใจคุณ เข้าใจทุกอารมณ์ สีสันใหม่ๆของวงการวิทยุเมืองจันท์
แนะนำเมืองจันทบุรี


จำนวนผู้เข้าชม

  

 :: xxx :: :: บาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค์ บิดาแห่งเครดิตยูเนี่ยนในเมืองไทย:: :: xxx ::

 


  บิดาเครดิตยูเนี่ยนไทย   


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์  จำกัด

          บาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค์ ท่านเป็นชาวฝรั่งเศส และเป็นบาทหลวงในศาสนาคริสต์ นิกายโรมัน คาทอลิก ซึ่งมีพระสันตประปาเบเนดิกซ์ที่ 16 เป็นประมุขในปัจจุบัน (ไม่ใช่ คริสต์เตียน หรือคริสตจักร) ก่อนเข้ามาเมืองไทยท่านประจำอยู่ประเทศจีน ท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง คณะพลมารี ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมของศาสนาคริสต์ในประเทศจีน ซึ่งเป็นข้อห้ามจัดตั้งกลุ่มประชาชน ที่มีพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองอยู่ในสมัยนั้น ท่านจึงถูกจับและติดคุกนาน 3 ปี จากนั้นถูกขับไล่ให้ออกจากประเทศจีนในข้อหาเป็นขบถ ท่านได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย และและทำงานอยู่กับคนยากจนในสลัมต่างๆของกรุงเทพฯ ท่านทำงานกับทุกคนโดยไม่แบ่งชนชั้น วรรณะ และศาสนา 

          สลัมห้วยขวาง เป็นจุดกำเนิดของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในเมืองไทย บาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค์ ได้ส่ง คุณอัมพร วัฒนวงศ์ ไปศึกษาที่ สถาบันเซียร์โซลิน ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ มหาวิทยาลัยเซเวียร์ ประเทศฟิลิปปินส์ แผนกที่ศึกษานั้นสอนเรื่องการพัฒนาคนโดยวิธีการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณอัมพร ได้กลับมาทำงานกับคนในชุมชนสลัมห้วยขวางต่อไป

          บาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค์ ท่านได้ทุ่มเทชีวิตของท่าน ในการทำงานกับคนจน ท่านคิดเสมอว่าการให้ความช่วยเหลือ โดยที่ชาวบ้านในชุมชนคอยรับการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวนั้น เป็นความคิด และปฏิบัติไม่ถูกต้อง เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นคนมากกว่า ท่านจึงให้ชาวบ้านในชุมชนนั้นมารวมตัวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสอนให้รู้จักการเก็บออมเงิน เพื่อช่วยเหลือกันในรูปแบบเครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกนี้ จึงเกิดขึ้นด้วยคนเพียง 13 คน เงินรวมกันครั้งแรก จำนวน 360 บาท ใช้ชื่อว่า “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในเมืองไทยจึงกำหนดให้วันนี้ เป็นวัน “เครดิตยูเนี่ยนไทย”  จึงนับได้ว่า บาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค์ นั้นเป็นบิดาแห่งเครดิตยูเนี่ยนในเมืองไทยอย่างแท้จริง

เรียบเรียง

นายรัตนะ    ทับทิมงาม


 บาทหลวง

 อัลเฟรด บอนแนงค์

 บิดาเครดิตยูเนี่ยนไทย