สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกาตรนิคมฯระยอง จำกัด


เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ศูนย์อาหาร
ศูนย์อาหาร

บริการของเรา
ธุรกิจสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บไซต์
กระดานถามตอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดระยอง

ราคาสินค้าสหกรณ์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์

 ลำดับ  ชื่อ  นามสกุล  ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ 
 1. นายปรีชา ขจรกลิ่น ประธานกรรมการ 081-6530290
 2. นายนิวัฒน์ รัตนสร้อย ผู้จัดการ 081-9415482
 3. นางปัทมพร เส็งสำเริง ผู้ช่วยผู้จัดการ 081-4139135
 4. นางสาวพิชชาภา วาโส เจ้าหน้าที่การเงิน 087-7446029
 5. นางสาวเสาวนีย์ นึกสม เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  080-5727528
 6. นางรุ่งรัศมี ภาคาหาญ เจ้าหน้าที่บัญชี 080-1034236
 7. นางสาวมาลินี ภิรมย์ปั่น เจ้าหน้าที่บัญชี  089-5125567
 8. นายณัฐพงษ์ กันทะโล เจ้าหน้าที่การตลาด 087-0992205
 9. นางสาววรรณิภา เสนาะจง  เจ้าหน้าที่การตลาด 087-5405552
 10. นายโกวิทย์ เส็งสำเริง  เจ้าหน้าที่การตลาด  084-6372787
 11. นางสาววันวิบูลย์ พรากกระโทก  เจ้าหน้าที่การตลาด  089-9356673
 12. นายฐาปกรณ์ ใจชื่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 087-0489130
 13.  นางสาวไพจิต  อุทรตัน เจ้าหน้าที่รวบรวม 085-3101593
14 นายมาโนชน์ บางเฟื่อง พนักงานทั่วไป  085-0963018 
 14. นายประยุทธ  จินดา  พนักงานทั่วไป  081-7617149 
 15. นายณรงค์  อิ่มเอมโอษฐ์  พนักงานขับรถ 081-6384097 
 16. นายสมบัติ 

พิทักษ์สินธุ์ 

พนักงานขับรถ  080-0303206 
 17. นายไพรัตน์  เกษอุดม  พนักงานขับรถ  087-9429190 
 18. นายศุภชัย  ภูเวียง  พนักงานขับรถ  087-6098120

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved