สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกาตรนิคมฯระยอง จำกัด


เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ศูนย์อาหาร
ศูนย์อาหาร

บริการของเรา
ธุรกิจสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บไซต์
กระดานถามตอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดระยอง

ราคาสินค้าสหกรณ์ ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์

1. ธุรกิจสินเชื่อ    
   
สหกรณ์จ่ายเงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
-  เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการอื่นๆ วัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการเกษตรสำหรับฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธุ์พืช ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช และศัตรูพืช ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมการขาย ค่าเช่า การแปรรูป เป็นต้น 
-  เงินกู้ระยะปานกลาง วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการผลิตทางการเกษตร นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อแรกแล้ว สมาชิกยังจำเป็นที่ได้เงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินการเกษตร ได้แก่ การซื้อที่ดิน การสร้างหรือปรับปรุงแหล่งน้ำ การทำสวน การซื้อหรือสร้าง หรือปรับปรุงเครื่องมือการเกษตร การลงทุนเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  ซึ่งมีระยะการตอบแทนการลงทุนมากกว่าหนึ่งปี

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภท  ร้อยละต่อปี
 สมาชิกชั้นที่ 1  6.00
 สมาชิกชั้นที่ 2  7.50
 สมาชิกชั้นที่ 3  10.50

     หลักเกณฑ์การจัดชั้นสมาชิก
   

2. ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
    สหกรณ์ได้จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ตามความต้องการของสมาชิก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และวัชพืช นอกเหนือจากนี้ยังได้จัดหาเครื่องอุปโภคที่จำเป็น เช่นข้าวสาร แก็สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
 

   ปุ๋ย-ยาเคมีเกษตร 
1. ปุ๋ย
2. ปุ๋ยอินทรีย์และสารบำรุงดิน
3. ปุ๋ยทางใบ
4. สารกำจัดวัชพืช
5. สารกำจัดโรคพืช
6. สารกำจัดแมลง
7. อื่นๆ

  น้ำมันเชื้อเพลิง
  
  แก๊สหุงต้ม
 
  ข้าวสาร
                 

3. ธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร
     สหกรณ์รวบรวมผลิตผลของสมาชิกเพื่อจัดจำหน่าย ดังนี้
     3.1 รวบรวมยางพารา
           3.1.1  น้ำยางพารา
           3.1.2  ยางพาราแผ่น
           3.1.3  เศษยางพารา
    3.2 รวบรวมสับปะรดเพื่อส่งโรงงานในประเทศ

4. ธุรกิจเงินฝาก
    สหกรณ์บริการรับฝากเงินจากสมาชิก ซึ่งเป็นวิธีระดมทุนอีกประเภทหนึ่งของสหกรณ์ เพื่อนำไปเป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีเงินฝากอยู่ 3 ประเภท

1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากสัจจะออมทรัพย์
3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved