ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
     Please wait..........
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายบริหารจัดการ
ใบสมัครเครือข่ายปาล์มน้ำมัน
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
Facebook

link ที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
นิคมสหกรณ์อ่าวลึก
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด


  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์.... ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด...

 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
ชุดที่ 15

 ลำดับ

           ชื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง 

            ผู้แทน

 1

  นายสมคิด พรหมเจริญ

 ประธานกรรมการ

   สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด

 2

  นายประชิด แสงขวัญ

 รองประธานคนที่ 1

   สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำจานสามัคคี จำกัด

 3

  นายพิทยา แก้วยอดเขา

 รองประธานคนที่ 2

   สหกรณ์นิคมปลายพระยา จำกัด

 4

  นายชาตบุญ บุญชู

  รองประธานคนที่ 3 

   สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันรายย่อยกระบี่ จำกัด

 5

  นายวิรัช ชูเดชา

 เหรัญญิก

   สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด

 6

  นายณรงค์ สุดศรี

 เลขานุการ

   สหกรณ์การเกษตรปลายพระยา จำกัด

 7

  นายสำเริง ขาวบ้านนา

กรรมการ

   สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันวัฒนา จำกัด

 8

  นายปกครอง ชูศรี

 กรรมการ

   สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด

 9

  นายสมคิด เล็กขำ

 กรรมการ

   สหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จำกัด

 10

  นายนพพล คงบันนึก

 กรรมการ

   สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม

 11

  นายปราโมทย์ ไหมทอง

 กรรมการ

   สหกรณ์นิคมคลองท่อม จำกัด
 

 


ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้
มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2557

ราคาฐาน

5.00 บาท/กก.

ปาล์มสด+สุก

5.05-5.20 บาท/กก.

ปาล์มร่วง 

6.70 บาท/กก.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด The Krabi Oil Palm Farmers Cooperatives Federation Limited