ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
     Please wait..........
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายบริหารจัดการ
ใบสมัครสมาชิกและเครือข่ายปาล์มน้ำมัน
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
Facebook

link ที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
นิคมสหกรณ์อ่าวลึก
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด


  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์.... ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด...

 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
ชุดที่ 18

 ลำดับ

           ชื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง 

            ผู้แทน

 1

  นายสมคิด  พรหมเจริญ

 ประธานกรรมการ

   สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด

 2

  นายประชิด แสงขวัญ

 รองประธานคนที่ 1

   สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำจานสามัคคี จำกัด

 3

  นายบุญมา ปรางทอง

 รองประธานคนที่ 2

   สหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จำกัด

 4

  นายสุเทพ  ทองชัย

  รองประธานคนที่ 3 

   สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จำกัด

 5

  นายพิทยา  แก้วยอดเขา

 เหรัญญิก

   สหกรณ์นิคมปลายพระยา จำกัด

 6

  นายปราโมทย์ ไหมทอง

 เลขานุการ

   สหกรณ์นิคมคลองท่อม จำกัด

 7

  นายวิจัย  คมกล้า

ผู้ช่วยเลขานุการ

   สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด

 8

  นายปรีชา  เพชรสุก

 กรรมการ

   สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด

 9

  นายอดิศักดิ์  บุตรเหล่

 กรรมการ

   สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันรายย่อยกระบี่ จำกัด

 10

  นายวินัย  อินทปัน

 กรรมการ

   สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันวัฒนา จำกัด

 11

  นายประจวบ  ชิลวรรณ์

 กรรมการ

   สหกรณ์การเกษตรปลายพระยา จำกัด
 

 


ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

 

 ราคาฐาน

 0.00 บาท/กก.

ปาล์มร่วง 

 0.00 บาท/กก. 


 


ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด The Krabi Oil Palm Farmers Cooperatives Federation Limited