สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
ติดต่อเรา
ติดต่อ webmaster
Webboard
กิจกรรมสหกรณ์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
กรรมการ

 ลำดับที่

 ชื่อ

 สกุล

 ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

1

นายสันติ

วิโรจน์บริสุทธิ์

ประธานกรรมการ

 

 2

นายวินิจ

สุขสงวน

รองประธานกรรมการ 1

 

 3

นายชยุต

จารุสมบัติ

รองประธานกรรมการ 2

 

 4

นายโสภณ

ทับถาวร

รองประธานกรรมการคนที่ 3

 

นายสราวุธ

ชูทับทิม

เลขานุการ

 

 6

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาต

อ่อนใจเอื้อ

เหรัญญิก

 

 7

นายเฉลิมศักดิ์

มณีโชติ

กรรมการ 

 

 8

นายสุรชาติ

เธียรพิเชฐ

กรรมการ 

 

นายขวัญชัย

เกรียงอุปถัมภ์

กรรมการ 

 

 10

นายเธียรสิริ

ศรีสาลีกุลรัตน์

กรรมการ 

 

 11

นายชัยณรงค์

 ดรุณเนตร์

 กรรมการ

 

 12

นายชาญสริ 

ศิริโสภาพงษ์

 กรรมการ

 

 13

นายเถลิงรัชต

เฉลิมช่วง

 กรรมการ

 

 14

นายกรีฑา 

 ชูทับทิม

 กรรมการ

 

 15

 นายสุชาติ

รักษาคำ

 กรรมการ

 


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved