สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
กระดานถาม-ตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทดลองประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ถือกำเนิดขึ้น โดย นายอภัย จันทรวิมล ซึ่งขณะนั้น ท่านดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสามัญศึกษา ท่านได้พิจารณาเห็นว่าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ จะเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้เป็นเป็นอย่างดี  จึงได้มีการปรึกษาหารือกันใน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในกรมสามัญศึกษาธิการจังหวัดพระนคร ศึกษาธิการจังหวัดธนบุรี และศึกษาธิการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี   ซึ่งทุกคนมีความเป็นพ้องต้องกันว่าควรจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น จึงได้มีการประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสหกรณ์แห่งนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2500   ซึ่งประกอบด้วย อธิบดี  รองอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในกรมสามัญศึกษา  ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร ศึกษาธิการจังหวัดธนบุรี และศึกษาธิการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี    ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น คณะผู้เริ่มก่อตั้งจึงได้ออกหนังสือเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้าเป็นสมาชิก  ในครั้งแรก มีผู้สมัครจำนวน 483 คน ซึ่งเป็น ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดกองการประถมศึกษาและกรมสามัญศึกษา  ณ วันสิ้นปี 31 มีนาคม 2501        มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น  906 คน  มีทุนเรือนหุ้น 204,380 บาท มีกำไรสุทธิ 12,377.93 บาท

        


Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved