สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ธุรกิจ/สินค้าสหกรณ์
ติดต่อเรา
ติดต่อ webmaster
ถาม-ตอบ
แผนที่ตั้งองค์กร

เกี่ยวกับสมาชิก
กลุ่มสมาชิก
สวิสดิการสมาชิกประจำปี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซต์เพื่อนบ้านสหกรณ์

ธุรกิจสหกรณ์
ธุรกิจน้ำมัน
ธุรกิจขายส่ง และมินิมาร์ท
ธุรกิจรวบรวม
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

รายงานประจำปี
ปี 2553
ปี 2554


จำนวนผู้เข้าชม


        
                       ประวัติสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด

จดทะเบียนตาม พรบ. สหกรณ์ ปี 2511 ประเภทสหกรณ์การเกษตร  ตามใบอนุญาต เลขที่ กสก.65/2519  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม  2519 สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 355/1  หมู่ 1 ถ.เทศบาล 1 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่

                สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 355/1 หมู่ 1 ถนนเทศบาล 1 อ.วังชิ้น  อ.วังชิ้น  จ.แพร่   โทรศัพท์

054-589-018

                มีสมาชิกแรกตั้ง 218 คน มีทุนเรือนหุ้น 201 หุ้นละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 10,050 บาท  มีสมาชิก 8 กลุ่ม ได้แก่

คณะกรรมการผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 10 คน ได้แก่

1. นายต่วน            เชียงทา                   2.  นายมูล              วันสี

                3. นายแรง              วันมูล                 4.  นายธรรม          อุดสม

                5.  นายนวล           ต๊ะวัน                  6.  นายเสาร์           รัตนาภรณ์

                7. นายหมื่น            แสงจันทร์           8. นายทวน            วิชัยหอม

                9. นายสังวาล        พรมไพร              10.นายติ่ง                ป่าคา

                ประธานกรรมการดำเนินการ คนแรก คือ  นายต่วน เชียงทา ปัจจุบัน อายุ 96 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ 10 ต.ล้อมแรต อ.เถิน จ.ลำปาง

                               ในปี พ.ศ. 2553 สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด  ได้เสนอให้ นายทะเบียนสหกรณ์ ขยายพื้นที่บริการไปอีก 13 หมู่บ้าน ใน เขต ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน กับ ต.นาพูน  อ.วังชิ้น จ.แพร่  ดังนั้น ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการบัญชี 2553 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด  จัดตั้งสำนักงานสาขา ต.นาพูน ตั้งอยู่ที่บ้าน นาปลากั้ง เลขที่ 129/1 หมู่ 3 ถนนนาปลากั้ง-วังชิ้น ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่  หลังจากที่ในปี พ.ศ. 2551 สหกรณ์ฯ ได้ซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ เป็นจุดรวบรวมผลผลิต

                ดังนั้น เพื่อให้การบริการแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไปในเขตพื้นที่ ต.วังชิ้น (บางส่วน) ต.นาพูน และ ต.แม่สิน อย่างครบวงจร  สหกรณ์ฯ จึงได้ดำเนินงานก่อสร้างสำนักงานสาขา , ร้านจำหน่ายสินค้า , โกดัง , ลานตาก และสถานีบริการน้ำมัน

                โดยสหกรณ์ได้ขอกู้เงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นเงินจำนวน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งชำระ 7 ปี

               วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด  ได้ทำการเปิดสำนักงานสาขา ต.นาพูน และเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ  เช่น การให้สินเชื่อ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรวบรวมผลผลิต การรับ-ฝากเงิน ชำระหนี้ รวมถึง สถานีบริการน้ำมัน  อีกทั้งยังใช้โปรแกรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลทางด้านการเงิน บัญชี การให้กู้เงิน การตลาด

                ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ประกอบด้วย คณะกรรมการ 15 คน ที่ปรึกษา 3 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน

 

 Free Clock
Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved