สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
:: เมนู ::
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
บุคลากรสหกรณ์
ติดต่อเรา
ธุรกิจสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ถาม - ตอบ

:: ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
นโยบายสหกรณ์
โครงสร้างสหกรณ์
ฐานะสหกรณ์
สำนักงานสาขา
ผลการดำเนินงานสหกรณ์

:: ลิงค์เกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สันนิบาตสหกรณ์
แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

:: กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กฏหมายเกี่ยวข้องกับสหกรณ์

:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::
จังหวัดอุตรดิตถ์
ราคาน้ำมันวันนี้
ค้นหารหัสไปรษณีย์
กรมอตุนิยมวิทยา
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อำเภอลับแล
สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานประกันสังคม

:: ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ ::
ผ้าทอตำบลฝายหลวง
เห็ดนางฟ้าสด
ข้าวพันผักสมุนไพร
ผ้าซิ่นตีนจก
ไม้กวาดลับแล
ข้าวแคบศรีลับแล

:: มุมสาระน่ารู้ ::
ตำนานแม่ม่ายเมืองลับแล
มหัศจรรย์ทุเรียนหลง - หลินลับแล
รู้จักข้าวแคบลับแล
ข่าวสหกรณ์จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐจำนวนผู้เข้าชม


   สรุปผลการดำเนินงานในรอบ  2  ปี  

  (สิ้นสุด  ณ   31  มีนาคม) 

 รายการ

 ปีสิ้นสุด  ณ

 ปีสิ้นสุด  ณ

 

 31 มี.ค. 55

 

 31 มี.ค. 54

 
1. จำนวนสมาชิก

7,948

 คน

7,944

คน 

      -  จำนวนกลุ่มสมาชิก

 70

 กลุ่ม

68

 กลุ่ม

      -  จำนวนสมาชิกสมทบ

318

 คน

305

 คน

      -  จำนวนกลุ่มสมาชิกสมทบ

13

 กลุ่ม

13

 กลุ่ม

 2. ทุนเรือนหุ้น

285,416,000

 บาท

266,721,250

 บาท

 3. ทุนสำรอง

36,794,440.56

 บาท

35,836,904.66

 บาท

 4. ทุนอื่น ๆ  รวม

 2,209,897.07

 บาท

2,425,026.07

 บาท

       -  ทุนรับโอนหุ้น

 210,000

 บาท

210,000

 บาท

       -  ทุนและการดำเนินธุรกิจด้าน

114,046.89

 บาท

141,046.89

 บาท

          สวัสดิการสังคม        
       -  ทุนสะสมเพื่อขยายงาน

 915,370.20

 บาท

 915,370.20

 บาท

       -  ทุนสงเคราะห์พนักงาน

 500,000

 บาท

 500,000

 บาท

       -  ทุนรักษาระดับเงินปันผล

 123,572

 บาท

 451,714

 บาท

       -  ทุนสะสมไว้เพื่อการพัฒนากิจการ

      194,358.98

  บาท

             200,508.98   บาท

        -  ทุนการศึกษาอบรม

152,549

 บาท

   6,386

 บาท

 5. เงินรับฝาก        
       -  รับฝากระหว่างปีทุกประเภท

656,801,807

 บาท

 689,900,390

 บาท

       -  คงเหลือทุกประเภทวันสิ้นปี

566,249,468.06

 บาท

 564,756,184.14

 บาท

 6. การให้เงินกู้แก่สมาชิก      
    6.1 จ่ายเงินกู้ระหว่างปี

237,399,621

 บาท

 275,054,753

 บาท

       -  ระยะสั้นเพื่อการอื่น

55,572,950

 บาท

 74,566,500

 บาท

       -  ระยะปานกลาง

159,068,200

 บาท

170,112,300

 บาท

       -  ระยะยาว

7,500,000

 บาท

7,680,000

 บาท

       -  ลูกหนี้เงินกู้โครงการคอมพิวเตอร์

354,660

 บาท

2,136,603

 บาท

       -  ลูกหนี้เงินกู้โครงการรถจักรยานยนต์

-

 บาท

8,259,880

 บาท

    6.2  รับชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี

198,039,131

 บาท

245,818,725

 บาท

       -  ระยะสั้นเพื่อการอื่น

51,010,615

 บาท

 70,932,695

 บาท

       -  ระยะปานกลาง

127,353,740

 บาท

156,742,798

 บาท

      - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นชั้นพิเศษ

 13,074,423

 บาท

11,846,206

 บาท

       -  ระยะยาว

2,825,581

 บาท

3,825,626

 บาท

       -  เงินกู้  ปปน.

1,135,586

 บาท

1,948,470

 บาท

       -  ลูกหนี้เงินกู้โครงการคอมพิวเตอร์

516,693

 บาท

 13,170

 บาท

     -  ลูกหนี้เงินกู้โครงการรถจักรยานยนต์

 1,810,966

 บาท 

58,000

  บาท
      6.3  เงินกู้คงเหลือสิ้นปี

529,471,821

 บาท

488,373,689

บาท

        -  ระยะสั้นเพื่อการอื่น

45,595,761

 บาท

75,714,402

บาท

        -  ระยะปานกลาง

455,105,064

 บาท

376,408,458

บาท

        -  ระยะยาว

14,324,586

 บาท

12,660,167

บาท

        -  เงินกู้ ปปน. (ต้นเงิน)

2,291,187

 บาท

6,269,756

บาท

        -  เงินกู้ ปปน. (ดอกเบี้ย)

1,512,155

 บาท

2,662,231

บาท

      - ลูกหนี้เงินกู้โครงการคอมพิวเตอร์

 909,000

 บาท

2,103,633

 บาท

      - ลูกหนี้เงินกู้โครงการรถจักรยานยนต์

3,511,768

 บาท

 8,138,880

 บาท

 7. การให้เงินกู้แก่สมาชิก        
      - ระยะสั้นเพื่อการอื่น

 55,572,950

 บาท

74,566,500

 บาท

      - ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นสมาชิกพิเศษ

14,903,811

 บาท

12,299,470

 บาท

      - ระยะปานกลาง

 159,068,200

 บาท

 170,112,300

 บาท

      - ระยะยาว

7,500,000

 บาท

 7,680,000

 บาท

      - ลูกหนี้เงินกู้โครงการคอมพิวเตอร์

 354,660

 บาท

2,136,603

 บาท

      - ลูกหนี้เงินกู้โครงการรถจักรยานยนต์

 -

 บาท

8,259,880

 บาท

 8. การชำระคืนเงินกู้ของสมาชิก        
     - ต้นเงินถึงกำหนดชำระระหว่างปี

179,661,870

 บาท

223,857,662

 บาท

     - ชำระได้ตามกำหนด

149,307,134

 บาท

166,970,225

 บาท

 9.  การเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้        
        -  ดอกเบี้ยค้างชำระยกมาต้นปี

11,665,484

 บาท

11,355,694

 บาท

        -  ดอกเบี้ยพึงชำระระหว่างปี

 45,984,474

 บาท

42,993,838

 บาท

        -  รับชำระดอกเบี้ยค้าง

6,642,483

 บาท

5,818,844

 บาท

        -  รับชำระดอกเบี้ยพึงชำระ

 36,620,999

 บาท

35,973,111

 บาท

        -  ดอกเบี้ยค้างสิ้นปี

7,368,023

 บาท

11,665,484

 บาท

 10. การหาสินค้ามาจำหน่าย        
       -  ซื้อสินค้าระหว่างปี

 250,221,320.49

 บาท

244,304,452.58

 บาท

       -  ขายสินค้าระหว่างปี

260,293,436.01

 บาท

252,883,818.33

 บาท

 11.  การรวบรวบผลิตผล        
     -  รวบรวมระหว่างปี

2,545,188

 บาท

5,226,659

 บาท

     -  ขายผลิตผลระหว่างปี

3,506,439

 บาท

5,243,478.82

 บาท

 12.  การแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า      
     -   ต้นทุนการผลิต

14,650,588.16

 บาท

11,786,865

 บาท

     -   ขายระหว่างปี

16,240,722

 บาท

11,669,538

 บาท

 13. การปรับปรุงประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์      
      -  สินค้าคงเหลือต้นปี

5,862,278

 บาท

2,681,688

 บาท

      -  ซื้อข้าวเปลือกระหว่างปี

8,143,203

 บาท

6,276,185

 บาท

      -  ขายระหว่างปี

13,033,352

 บาท

4,284,881

 บาท

      -  สินค้าคงเหลือ

5,504,784

 บาท

5,861,278

 บาท

 14. ธุรกิจคาร์แคร์        
      -  รายได้คาร์แคร์

244,880

 บาท

269,910

 บาท

      -   ต้นทุนขาย

 228,610

 บาท

242,333

 บาท

 15. รายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน        
      -  รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

 339,303,303.01

 บาท

317,336,461.53

 บาท

      -  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

 42,789,477.43

 บาท

34,951,160.63

 บาท

      -  กำไรสุทธิ

 23,483,338.62

   บาท

9,575,352.90

 บาท

 16. ทุนดำเนินงาน

 971,801,235.02

 บาท

922,801,733.38

 บาท

         

                   


สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จำกัด
206  หมู่ 13  ถ.อินใจมี  ต.ฝายหลวง  อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์  53130 
Tel. 055-431032 , 055-431680  Fax. 055-431598
Email :
dj_mod99.5@hotmail.com
www.coopthai.com/lablae