สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
:: เมนู ::
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
บุคลากรสหกรณ์
ติดต่อเรา
ธุรกิจสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ถาม - ตอบ

:: ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
นโยบายสหกรณ์
โครงสร้างสหกรณ์
ฐานะสหกรณ์
สำนักงานสาขา
ผลการดำเนินงานสหกรณ์

:: ลิงค์เกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สันนิบาตสหกรณ์
แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

:: กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กฏหมายเกี่ยวข้องกับสหกรณ์

:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::
จังหวัดอุตรดิตถ์
ราคาน้ำมันวันนี้
ค้นหารหัสไปรษณีย์
กรมอตุนิยมวิทยา
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อำเภอลับแล
สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานประกันสังคม

:: ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ ::
ผ้าทอตำบลฝายหลวง
เห็ดนางฟ้าสด
ข้าวพันผักสมุนไพร
ผ้าซิ่นตีนจก
ไม้กวาดลับแล
ข้าวแคบศรีลับแล

:: มุมสาระน่ารู้ ::
ตำนานแม่ม่ายเมืองลับแล
มหัศจรรย์ทุเรียนหลง - หลินลับแล
รู้จักข้าวแคบลับแล
ข่าวสหกรณ์จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ คณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่   37
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จำกัดนายจวน    แก้วกุลศรี
ประธานกรรมการ

081 - 7070833

   
           นายเชน  นิลมูล
  รองประธานกรรมการ(1)
             081 - 7070621

     
             นายไว   เรือนคำ
      รองประธานกรรมการ (2)
              086 - 2079555

   
        นายมิตร    ฉิมเลี้ยง
               เลขานุการ
            089 - 2711636


นายวินัย   เดชเมือง
เหรัญญิก
087 - 1972397

 
นายสถิตย์  โก๊ะกอย
กรรมการ
089 - 5621947

 
นายเกิด    จันทร์แจ
กรรมการ
086 - 2007570

 
นายมังกร   ชื่นจำนงค์
        กรรมการ
    081 - 0458189


นายสุเทพ คำศรี   กรรมการ
088 - 1505249


นายประสิทธิ์ ประทุมศรีกรรมการ
080 - 2771647

      
         นายอุดร   นามสวัสดิ์
                กรรมการ
           086 - 2050710


นางจินดา     เวฬุมาศ
กรรมการ
084 - 8150204


นายอำนาจ    คำมูล
กรรมการ
055 - 431791

 
นายหน่อ  การุณประชา
กรรมการ
085 - 5938217

 
     นายดิเรก   เพ็งวัน
              กรรมการ
       087 - 8384130

                          

 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ชุดที่  37 
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด

    

                                                                                 

                                          นายบุญมี      กาพิน                                                  นางศิวภา    หล้าอินเชื้อ
                                         กรรมการตรวจสอบ                                                     กรรมการตรวจสอบ
                                          086 - 2043892                                                        081 - 8157159 
                                                                                                     

       


สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จำกัด
206  หมู่ 13  ถ.อินใจมี  ต.ฝายหลวง  อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์  53130 
Tel. 055-431032 , 055-431680  Fax. 055-431598
Email :
dj_mod99.5@hotmail.com
www.coopthai.com/lablae