สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
:: เมนู ::
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
บุคลากรสหกรณ์
ติดต่อเรา
ธุรกิจสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ถาม - ตอบ

:: ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
นโยบายสหกรณ์
โครงสร้างสหกรณ์
ฐานะสหกรณ์
สำนักงานสาขา
ผลการดำเนินงานสหกรณ์

:: ลิงค์เกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สันนิบาตสหกรณ์
แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

:: กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กฏหมายเกี่ยวข้องกับสหกรณ์

:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::
จังหวัดอุตรดิตถ์
ราคาน้ำมันวันนี้
ค้นหารหัสไปรษณีย์
กรมอตุนิยมวิทยา
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อำเภอลับแล
สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานประกันสังคม

:: ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ ::
ผ้าทอตำบลฝายหลวง
เห็ดนางฟ้าสด
ข้าวพันผักสมุนไพร
ผ้าซิ่นตีนจก
ไม้กวาดลับแล
ข้าวแคบศรีลับแล

:: มุมสาระน่ารู้ ::
ตำนานแม่ม่ายเมืองลับแล
มหัศจรรย์ทุเรียนหลง - หลินลับแล
รู้จักข้าวแคบลับแล
ข่าวสหกรณ์จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ  การรับสมัครสมาชิก  

  คุณสมบัติของสมาชิก

 1.   เป็นเกษตรกร
 2.   เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และรู้จักประหยัด
 3.   ตั้งบ้านเรือนและดำเนินการเกษตรกรรมอยู่ในท้องที่ดำเนินงานสหกรณ์
 4.  ทำการเกษตรในที่ดินขนาดพอสมควร และมีรายได้จากการเกษตรพอที่จะชำระหนี้ตามข้อผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ได้
 5.  ไม่เป็นคนทุพพลภาพ  วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 6.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินพ้นตัว
 7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิดเว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่
ถูกต้อง

   วิธีรับสมาชิก

            ผู้สมัครจะต้องเลือกเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิก   ซึ่งมีอยู่เดิมหรือซึ่งจะตั้งขึ้นใหม่ตามที่อยู่ใกล้เคียงและมีลักษณะงานเกษตรทำนองเดียวกัน   ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครดังกล่าว  ในวรรคแรกผ่านประธานกลุ่มเพื่อเสนอที่ประชุม    (กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก)  สอบสวนพิจารณา
            เมื่อที่ประธานกลุ่ม (กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก)  ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ ๓  ทั้งที่ประชุมกลุ่มเห็นสมควรและลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนผู้ที่เข้าประชุมแล้ว จึงเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ที่สหกรณ์จัดขึ้นเป็นเวลา 1 วัน จากนั้นคณะกรรมการดำเนินการจึงรับพิจารณาผู้สมัครนั้นได้เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครซึ่งที่ประชุมกลุ่มรับรองแล้วนั้นมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ ๓ และเข้าใจความในข้อบังคับของสหกรณ์ โดยตลอดทั้งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นทราบ

     หน้าที่ของสมาชิก

 *  ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
 *  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 *  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 *  ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมกิจการสหกรณ์
 *  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 *  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง   และมั่นคง

    สิทธิของสมาชิก

 *  เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 *  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
 *  เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์    หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 *  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
 *  สิทธิอื่นๆ  ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

   เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร               จำนวน    4    ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร      จำนวน    4    ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส               จำนวน    4    ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส       จำนวน   4    ชุด
5. สำเนาใบทะเบียนสมรส                            จำนวน    4   ชุด
6. คู่สมรส (ถ้ามี)

 เอกสารทุกอย่างให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 


สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จำกัด
206  หมู่ 13  ถ.อินใจมี  ต.ฝายหลวง  อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์  53130 
Tel. 055-431032 , 055-431680  Fax. 055-431598
Email :
dj_mod99.5@hotmail.com
www.coopthai.com/lablae