สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
:: เมนู ::
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
บุคลากรสหกรณ์
ติดต่อเรา
ธุรกิจสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ถาม - ตอบ

:: ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
นโยบายสหกรณ์
โครงสร้างสหกรณ์
ฐานะสหกรณ์
สำนักงานสาขา
ผลการดำเนินงานสหกรณ์

:: ลิงค์เกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สันนิบาตสหกรณ์
แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

:: กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กฏหมายเกี่ยวข้องกับสหกรณ์

:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::
จังหวัดอุตรดิตถ์
ราคาน้ำมันวันนี้
ค้นหารหัสไปรษณีย์
กรมอตุนิยมวิทยา
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อำเภอลับแล
สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานประกันสังคม

:: ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ ::
ผ้าทอตำบลฝายหลวง
เห็ดนางฟ้าสด
ข้าวพันผักสมุนไพร
ผ้าซิ่นตีนจก
ไม้กวาดลับแล
ข้าวแคบศรีลับแล

:: มุมสาระน่ารู้ ::
ตำนานแม่ม่ายเมืองลับแล
มหัศจรรย์ทุเรียนหลง - หลินลับแล
รู้จักข้าวแคบลับแล
ข่าวสหกรณ์จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐจำนวนผู้เข้าชม


นโยบายสหกรณ์

ปี  2551 -  2555

สร้างสหกรณ์เข้มแข็ง

ด้วยบุคลากรทุกฝ่ายร่วมแรง

เพื่อสมาชิกเป็นสุขและยั่งยืน

 

 

สร้างสหกรณ์เข้มแข็ง

 

                                             พัฒนาทรัพยากรบริหาร   คน  ทุน  เครื่องมือเครื่องใช้   การจัดการ    ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

 

         คน                         =     พัฒนาให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญ
     ใน
หน้าที่ปฏิบัติ

 

        ทุน                          =     พัฒนาความรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 

                                       =     การบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

        เครื่องมือเครื่องใช้          =   สร้างมาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์  
         เครื่องมือ
   เครื่องใช้ ดูแลอาคารสถานที่
        ให้ดูเรียบร้อยและสวย
งาม

                                                                            

       การจัดการ                     =    พัฒนาสู่การบริหารการจัดการอย่างมืออาชีพ
     (ความเคร่งครัดในการดำเนินงานตามแผนงาน
     และเป็น
ไปตามหลักวิชาการจัดการ)

 

                                           =    พัฒนาการตรวจสอบทั้งในด้านการบริหาร
      และการ
ปฏิบัติงานให้สู่มาตรฐาน   

                 

ด้วยบุคลากรทุกฝ่ายร่วมแรง

 =    สร้างวัฒนธรรมองค์กรการทำงานเป็นทีม

 =   สร้างความสัมพันธ์อันดีของทุกฝ่ายใน
      สหกรณ์

 

                                                               

เพื่อสมาชิกเป็นสุขและยั่งยืน

                                                                  =       ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์และใช้สินเชื่อ
                                             อย่างมี
ประสิทธิภาพ

                                                                 =    ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ที่ดีในการ
                                             ประกอบอาชีพ

                                                                  =       ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้และยึดแนวทาง 
                                                         "เศรษฐกิจพอเพียง" 
ของ   
                                             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

                                                 


สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จำกัด
206  หมู่ 13  ถ.อินใจมี  ต.ฝายหลวง  อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์  53130 
Tel. 055-431032 , 055-431680  Fax. 055-431598
Email :
dj_mod99.5@hotmail.com
www.coopthai.com/lablae