สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคคลากร
คณะกรรมการ
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การสมัครสมาชิก
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รูปpicweb


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


                        สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเงิน  การให้สินเชื่อ การรับซื้อผลผลิต
การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และการจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. การรับฝากเงิน
 ประเภท อัตราดอกเบี้ย 
              * ออมทรัพย์  2.50 บาท/ปี
              * ออมทรัพย์พิเศษ  3.50 บาท/ปี
              * สัจจะออมทรัพย์  4.50 บาท/ปี
 2. การให้สินเชื่อ  อัตราดอกเบี้ย
              * เงินกู้ระยะสั้น  7.50 บาท/ปี
              * เงินกู้ระยะปานกลาง  7.50 บาท/ปี

                       ธุรกิจสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี
       สหกรณ์เปิดบริการให้เงินกู้แก่สมาชิก ทุกวันที่ 1 – 5 ของเดือน
(ยกเว้นเดือนธันวาคม )  ซึ่งสมาชิกต้องไปติดต่อกับประธานกลุ่มขอหนังสือ
รับรองการขอกู้   และนำเอกสารดังต่อไปนี้
        - สมุดคู่บัญชีเงินกู้ , สมุดคู่บัญชีเงินฝาก , สำเนาบัตรประชาชน,
สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาทะเบียนสมรส, คู่สมรส, หลักทรัพย์ค้ำประกัน,
และบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกู้ได้ครึ่งหนึ่งของราคาจำนอง
วงเงินกู้สูงสุด  รายละไม่เกิน 500,000.-บาท ดอกเบี้ยปกติ ร้อยละ 7.5 ต่อปี
(สำหรับต้นเงินที่ผิดสัญญาจะต้องเสียค่าปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี)

    เงินกู้ มี  3  ประเภท คือ      
-   เงินกู้ระยะสั้น
- เงินกู้ระยะปานกลาง
- เงินกู้ระยะยาว
      ในขณะนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการพิเศษ ให้กับสมาชิก คือ
- โครงการสินเชื่อปุ๋ยปลอดดอกเบี้ย มีกำหนดระยะชำระคืน
เงินกู้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 6 เดือน วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท 
 
ธุรกิจการจำหน่าย

 รายการ ราคา   รูปภาพ
 ปุ๋ย    
 ข้าวสาร    
 กาแฟทรีอินวันตราเขาทะลุ    
 กาแฟทรีอินวันตราชุมพร    


สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด 89/11-13 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110  โทร.077-541139