สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคคลากร
คณะกรรมการ
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การสมัครสมาชิก
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รูปpicweb


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  89/11-13 ถนนเขาเงิน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร


      ประวัติความเป็นมา
         -  ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้นเป็นครั้งแรก  ในท้องที่อำเภอ
หลังสวน เมื่อ ปี พ.ศ. 2491   มีจำนวน 17 สหกรณ์   มีสมาชิกแรกตั้ง 254 คน
มีทุนดำเนินงาน 278,250 บาท    และ จากการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนตั้งแต่ปี   
พ.ศ. 2491- 2494   รวม 41 สหกรณ์     มีสมาชิก 474 คน    
มีทุนดำเนินงาน    979,850 บาท


          - ในปี 2513   สหกรณ์ประเภทหาทุน ได้ควบเข้าเป็น 2 สหกรณ์ คือ
สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรขันเงิน จำกัด 
โดยนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเมื่อ   วันที่ 1 เมษายน 2513
มีสมาชิก 700 คน และทั้งสองสหกรณ์นี้ได้ควบเข้าเป็น  สหกรณ์เดียวกัน
คือ      สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด


         สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด  จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2511   เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2518    มีสมาชิก  992  คน   
มีทุนในการดำเนินงาน 5,319,494.76 บาท  เงินสำรอง 445,697 บาท   

           จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงสิ้นปี
บัญชี 2551  มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 2,625  คน  สังกัดกลุ่มในเขตพื้นที่ 
อำเภอหลังสวน, อำเภอละแม,  และ อำเภอพะโต๊ะ  แบ่งเป็นกลุ่มสังกัด
จำนวน 50 กลุ่ม มีทุนในการดำเนินงาน ...... บาท
มีเงินสำรอง    บาท


สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด 89/11-13 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110  โทร.077-541139