สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคคลากร
คณะกรรมการ
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การสมัครสมาชิก
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รูปpicweb


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


 คณะกรรมการดำเนินการ

 ลำดับที่

 ชื่อ-สกุล

 ตำแหน่ง

 เบอร์โทร.

 1.

นายสมโภชน์ เครือหงษ์  ประธานกรรมการ  

 2.

นายผาด ฤทธิโสม รองประธานกรรมการ1  

 3.

นายสมบุญ มีสถิตย์ รองประธานกรรมการ2  

 4.

นางสุวรรณา ศรีจตุรศิลป์ เลขานุการ  

 5.

นายนิพนธ์ นาคเพชร เหรัญญิก  

 6.

นายโกสนธ์ เปียสวัสดิ์ กรรมการ  

 7.

นายจรัส อินทมาตย์ กรรมการ  

 8.

น.ส.เยาวณี สุดาเลิศ กรรมการ  

 9

น.ส.ศุภวัลย์ จรูญวงศ์ กรรมการ  

 10.

นางจามรี เดิมนคร กรรมการ  

 11.

นางนิภา โรยสุวรรณ กรรมการ  

 12.

นายสกล ฮ่อพุทธิพงศ์ กรรมการ  

 13.

นายบุญธรรม ทองอนันต์ กรรมการ  

 14.

นายประเสริฐ รัตนราช กรรมการ  

 15.

นายเขมชาติ ประทับแก้ว กรรมการ  

สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด 89/11-13 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110  โทร.077-541139