สหกรณ์การเกษตรลำประทาว จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
การสมัครสมาชิก
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

ธุรกิจของสหกรณ์
ธุรกิจเงินรับฝาก
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ

งบการเงินต่างๆ
งบดุล 31 มีนาคม 2553

รายงานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมใหญ่

Website สหกรณ์ในจังหวัด
สหกรณ์ในจังหวัด

สั่งซื้อน้ำมันบางจาก
สั่งซื้อน้ำมันออนไลน์
www.google.co.th

 ราคารับซื้อข้าวเปลือกวันนี้

ลำดับที่

 ชนิดข้าวที่รับซื้อ

 ราคา/ก.ก.

1.

  ข้าวเปลือกเหนียว กข.6 

14.70  บาท

 2.

  ข้าวเปลือกมะลิ 105 

14.80  บาท

3.

  ข้าวเปลือกเจ้าเมล็ดยาว

10.50  บาท

4.

 ข้าวเปลือกเจ้าลอยยาว

9.50  บาท

 5.

 ข้าวเปลือกเจ้าลอยสั้น

 8.90  บาท

ราคา  ณ  วันที่  27 กันยายน  2554

                   

  ในรอบปีบัญชีของสหกรณ์ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกที่มาขายข้าวเปลือกที่สหกรณ์ในอัตราตันละ  50  บาท  ซึ่งเป็นปีแรกที่สหกรณ์ได้จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกและในปีต่อไป  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2554  ถึง วันที่  31  มีนาคม  2555  สมาชิกที่มาข้าวเปลือกด้วยตนเองจะได้ราคาพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 10  สตางค์ต่อกิโลกรัม    ส่วนสมาชิกที่ไม่ได้มาขายด้วยตนเอง      อย่าลืมลงชื่อไว้ด้วยด้วยนะค่ะ...!!      ถ้าท่านไม่ลงชื่อไว้ท่านจะเสียสิทธิ์ในการ     รับเงินเฉลี่ยคืนนะค่ะ  ขอบอก...ขอบอก..

    

                        


ประธานกรรมการ

นายหนูหลิ่ง  อาสากิจ

 


 
นายสันติ  ทบหลง 
(ผู้จัดการ)

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประวัติ  โชควิเศษ

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ 

สหกรณ์การเกษตรลำประทาว จำกัด 337 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.เมื่อง จ.ชัยภูมิ โทร.044854431