สหกรณ์การเกษตรลำประทาว จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
การสมัครสมาชิก
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

ธุรกิจของสหกรณ์
ธุรกิจเงินรับฝาก
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ

งบการเงินต่างๆ
งบดุล 31 มีนาคม 2553

รายงานการประชุม
ประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมใหญ่

Website สหกรณ์ในจังหวัด
สหกรณ์ในจังหวัด

สั่งซื้อน้ำมันบางจาก
สั่งซื้อน้ำมันออนไลน์
www.google.co.th

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพในจังหวัดชัยภูมิ

 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด
    http://www.coopthai.com/jaturat

   สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด
     http://www.coopthai.com/bankhwao

   สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด
     http://www.coopthai.com/cycoop

   สหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จำกัด
     http://www.coopthai.com/bkhp

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
    http://www.coopthai.com/cypteacher

 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
    http://www.coopthai.com/cypg

 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ชัยภุมิ จำกัด
    http://www.coopthai.com/cypbaac

 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
    http://www.coopthai.com/cyppolice

 สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด
    http://www.coopthai.com/ksw

 สหกรณ์การเกษตรภักดีชุมพล จำกัด
    http://www.coopthai.com/pdcp

 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปภักดีชุมพลหนึ่ง จำกัด
    http://www.coopthai.com/lrpdcp

 สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด
    http://www.coopthai.com/kornsan

 สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้านแท่น จำกัด
    http://www.coopthai.com/bantan

 สหกรณ์โคนมเทพสถิต จำกัด
    http://www.coopthai.com/tst

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด
    http://www.coopthai.com/hcyp

 สหกรณ์การเกษตรภูเขียว จำกัด
    http://www.coopthai.com/phukeiw

 สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด
    http://www.coopthai.com/nbd

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด
    http://www.coopthai.com/cypph

  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
    http://www.coopthai.com/cnchaiyaphum

 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ชัยภูมิ จำกัด
    http://www.coopthai.com/cpcoop

 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ จำกัด
    http://www.coopthai.com/jlcoop

 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยหนองบัวแดง จำกัด
    http://www.coopthai.com/rnbd

 สหกรณ์บริการเดินรถหนองบัวแดง จำกัด
    http://www.coopthai.com/transportnbd

 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
    http://www.coopthai.com/cowcoop

 สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด
    http://www.coopthai.com/coopsb

 สหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จำกัด
    http://www.coopthai.com/rawea

 สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น จำกัด
    http://www.coopthai.com/banthaen

 สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จำกัด
    http://www.coopthai.com/kaengkhro

 

 


ประธานกรรมการ

นายหนูหลิ่ง  อาสากิจ

 


 
นายสันติ  ทบหลง 
(ผู้จัดการ)

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประวัติ  โชควิเศษ

นายบุญเหลือ  ทองชัยภูมิ 

สหกรณ์การเกษตรลำประทาว จำกัด 337 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.เมื่อง จ.ชัยภูมิ โทร.044854431