เว็บไซต์นี้กำลังอยุ่ในช่วงปรับปรุง,แก้ไข
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ที่อยู่
บุคคลากร
คณะกรรมการ
ประวัติความเป็นมา

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
Webboard

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สินค้าและบริการ(Product and Service)
         ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ......

1. ธุรกิจสินเชื่อ

 วงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย / ต่อปี

 ค่าปรับ

 เงินกู้ระยะสั้น 2 ปี (กรณีใช้คนค้ำประกัน)  กู้ได้ไม่เกิน   20,000  บาท

10 

 3

 เงินกู้ระยะสั้น 2 ปี (กรณีใช้ที่ดินค้ำประกัน) กู้ได้ไม่เกิน  30,000 บาท

 10

 3

  เงินกู้ระยะสั้น 3 ปี (กรณีใช้ที่ดินค้ำประกัน) กู้ได้ไม่เกิน  60,000 บาท

 10

 3

  เงินกู้ระยะสั้น 5 ปี (กรณีใช้ที่ดินค้ำประกัน) กู้ได้ไม่เกิน  180,000 บาท

 10

 3

 เงินกู้วัสดุกู้ได้ไม่เกิน 15,000 บาท/ระยะเวลา  6  เดือน

 10

 3

 เงินกู้โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  กู้ได้ไม่เกิน 28,000  บาท/ระยะเวลา  6  เดือน

10 

 3

2. ธุรกิจเงินฝาก
             สหกรณ์ฯ ได้บริการรับฝากเงินจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป  ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
         สหกรณ์ฯ  ได้จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช  ปุ๋ย  ยา  และวัสดุ อุปกรณ์ด้านการเกษตรทุกประเภทมาจำหน่ายให้แก่สมาชิก

4. ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตกร
          ได้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก  โดยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนแบบครบวงจร

5.  ธุรกิจสถานีน้ำมัน
         ได้เปิดบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพดีภายใต้สัญลักษณ์ตราบางจาก  ให้แก่สมาชิกและลูกค้าทั่วไป  บริการตั้งแต่  เวลา  06.30  .  ถึงเวลา  21.00  .  ทุกวัน

6.  ธุรกิจทั่วไป
         สหกรณ์ฯ ได้ให้บริการถ่ายเอกสาร  เครื่องชั่งน้ำหนัก  เครื่องอบลดความชื้นและให้บริการเช่าสถานที่ตลาดกลางผลผลิต  ห้องประชุมแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป


สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด