เว็บไซต์นี้กำลังอยุ่ในช่วงปรับปรุง,แก้ไข
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ที่อยู่
บุคคลากร
คณะกรรมการ
ประวัติความเป็นมา

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
Webboard

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์บุคคลากร

 ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

 นางอรทัย  แสงบุญ

 ผู้จัดการ

 086-1162738
 นางวันดี  ตรีศักดิ์  หัวหน้าการเงิน   086-1150701
 นายทองคำ  เจริญใจ  หัวหน้าสินเชือ  081-0333785
 นางราตรี  สุขใจ  หัวหน้าบัญชี  081-0205275
 นายวีระ  ไชยชนะบุตร  หัวหน้าตลาด  081-0245507
 นางสาวมณีรัตน์  สมยศ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  087-1770744
 นางสาวทิพวรรณ  เต่าสิงห์แก้ว  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  081-3875665
 นายมานะ  ธนะฟู  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  086-1971215
 นายกิติพันธ์  ทิประมูล  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  083-3216357
 นางสาวแจ่มนภา  กองจันทร์  เจ้าหน้าที่ตลาด  085-0382342
 นายสุธี  จาตา  พนักงานขับรถ  081-0334089
 นายวีรพงษ์  บุญเป็ง  นักการภารโรง  085-7113421
 นายทวี  ต๊ะคำ  เจ้าหน้าที่ยาม  085-8680862
 นางแสงจันทร์  ต๊ะคำ  พนักงานเติมน้ำมัน  085-8680862
ดูรูปภาพ

สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด