เว็บไซต์นี้กำลังอยุ่ในช่วงปรับปรุง,แก้ไข
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ที่อยู่
บุคคลากร
คณะกรรมการ
ประวัติความเป็นมา

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
Webboard

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม  จำกัด ตั้งอยู่เลขที่  231  หมู่ที่  18  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์     ..  2511  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2520  มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน  10  กลุ่ม    129  ครอบครัว  มีทุนดำเนินการ  จำนวน  6,450  บาท  ดำเนินธุรกิจสินเชื่อมาบริการให้สมาชิก  อาศัยสำนักงานสหกรณ์อำเภอแม่แจ่มเป็นที่ทำการในระยะแรก

ปี  2528  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่ม  ได้เข้ามาช่วยพัฒนาด้านการตลาด  โดยสนับสนุนงบประมาณสร้างฉางเอนกประสงค์ โรงสีข้าว ลานตาก  รถโม่ถั่วเหลือง  อุปกรณ์ในการรวบรวมผลผลิต ถมดิน ฝึกอบรมพนักงาน  ตลอดจนจัดบุคลากรเข้ามาร่วมศึกษาวิจัยด้านการตลาดผลผลิตของสมาชิก  และได้รับงบประมาณในการรวบรวมผลผลิตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน  5.2  ล้านบาท  ทำให้ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ขยายตัวมากขึ้น  และสมาชิกให้ความร่วมมือสนับสนุนทุนในการก่อสร้างสำนักงานหลังแรก  เป็นจำนวน  70,000  บาท  เมื่อ  17  พฤศจิกายน  2538

ปี  2540  สหกรณ์ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่แล้วเสร็จเป็นอาคาร  2  ชั้น  กว้าง  14.5  เมตร  ยาว  19  เมตร  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน  1,421,169  บาท  เป็นเงินงบประมาณจัดสรรจาก  ท่าน  ..  บุญช่วย  ภู่จีนาพันธุ์         ผ่านกรมส่งสริมสหกรณ์รวมทั้งสิ้นจำนวน  740,000  บาท  สหกรณ์ออกสมทบ  จำนวน  681,169  บาท 

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ขยายการรับสมัครสมาชิกมากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  7  ตำบล  คือตำบลช่างเคิ่ง  ตำบลท่าผา  ตำบลแม่ศึก  ตำบลแม่นาจร   ตำบลบ้านทัพ  ตำบลปางหินฝน และตำบลกองแขก     ในเขตท้องที่อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่    มีจำนวนสมาชิก  3,012  คน แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย  ทั้งหมด  70  กลุ่ม   มีทุนเรือนหุ้น    วันที่  31  ธันวาคม  2550  จำนวน  12,151,800 บาท


สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด