เว็บไซต์นี้กำลังอยุ่ในช่วงปรับปรุง,แก้ไข
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ที่อยู่
บุคคลากร
คณะกรรมการ
ประวัติความเป็นมา

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
Webboard

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์คณะกรรมการ

 ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

 นายวิจิตร  กูลเรือน ประธานกรรมการ   081-9507498
 นายพรหมมินทร์  หนักแน่น รองประธาน   081-9507284
 นายรุ่งทิวา  สุวรรณดี เลขานุการ   053-485413
 นายอุทิศ  ยะปัญญา เหรัญญิก   081-0205275
 นายประพันธ์  ทิพตา  กรรมการ  081-7062291
 นายอิ่นแก้ว  นะที  กรรมการ   087-1770744
 นายอุ่นใจ  หนักแน่น   กรรมการ  087-1843143
 นายอำพล  สมนวล  กรรมการ  086-1961710
 นายอาสา  นิธิสกุลบวร  กรรมการ  -
 นายจรัญ  ใจเตียม  กรรมการ  -
 นายอินสม  ใจยาว  กรรมการ  084-4881793
 นายประพันธ์  โพธินา  กรรมการ  085-7172632
 นายอรุณ  ธรรมธิ  กรรมการ  084-7397868
 นายอินทอง  เจริญเดช  กรรมการ  053-828345
 นายบุญทา  กรรณิการ์  กรรมการ  084-3717708

สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด