สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด
สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัดสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จำกัด

รายละเอียดการรับและจำหน่ายสมาชิก

ประจำปีทางบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559

ชื่อ  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 73 หมู่ที่ 13 บ้านอาม็อง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โทร  081 – 9760100 , 084 – 4979147, 044-060147

การจดทะเบียน   ประเภทสหกรณ์การเกษตร เลขทะเบียน กสน. 141/2524

ลงวันที่    15 กรกฎาคม 2524

จำนวนสมาชิก   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558                                  จำนวน   2,476  คน

เพิ่มระหว่างปี                                                                      จำนวน        28  คน

ลดระหว่างปี                                                                        จำนวน        81  คน

-                   สมาชิกตาย                                                                   จำนวน        24  คน

-                   ลาออกด้วยความสมัครใจ                                          จำนวน        57  คน

-                   สมาชิกคงเหลือ ณ  31 มีนาคม 2559                    จำนวน   2,423  คน

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จำกัด

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ประจำปีทางบัญชีสิ้นสุด 31  มีนาคม  2559

                สหกรณ์ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.. 2542 ฉบับ 100 ปี   ได้ดำเนินการตั้งแต่วันจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2524 เป็นต้นมา การดำเนินงานของสหกรณ์เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับผลการดำเนินงานในรอบปี ดังนี้

 1. สมาชิกและกลุ่มสมาชิก

                เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีสมาชิกยกมาจำนวน 2,476 คน จำนวน 67 กลุ่ม ระหว่างปีรับสมาชิกเพิ่ม 60 คน ลดลง 81 คน ตาย 24 คน ลาออก 57 คน ฉะนั้น ณ สิ้นปี 31 มีนาคม 2559 มีสมาชิกคงเหลือยกไป จำนวน 2,423 คน

แยกเป็น ชาย 869 คน หญิง 1,554 คน

ที่

ตำบล

จำนวนกลุ่ม

กลุ่มที่

จำนวนสมาชิก (คน)

ชาย

หญิง

1

ท่าสว่าง

17

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,19,21,51

292

410

2

นาดี

23

10,16,18,20,27,31,33,34,35,36,37,38,39,41,43,49,52,53,

57,58,62,63,64

215

439

3

เพี้ยราม

7

17,40,45,56,60,66,67

52

163

4

กาเกาะ

10

22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,61

111

163

5

ตั้งใจ

10

42,44,46,47,48,50,54,55,59,65

88

252

6

สมทบ

 

สมทบ

111

127

รวม

67

 

869

1,554

 

2,423

2. ทุนเรือนหุ้น

                สหกรณ์ออกหุ้นมีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท สมาชิกลงทุนถือหุ้น  ดังนี้

                ต้นปียกมา                                       4,943,862  หุ้น   จำนวน    49,438,620.00   บาท

                ถือหุ้นเพิ่มระหว่างปี                           782,352  หุ้น   จำนวน      7,803,520.00   บาท

                ถอนหุ้นระหว่างปี                             181,641  หุ้น   จำนวน      1,816,410.00   บาท

                ณ 31 มีนาคม 2559 สมาชิกถือหุ้น 5,542,573 หุ้น   จำนวน    55,425,730.00   บาท

3. ทุนสำรอง        

เมื่อวันสิ้นปีทางบัญชี 31 มีนาคม  2559 สหกรณ์มีทุนสำรอง  จำนวน  5,287,439.23  บาท

4. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และทุนอื่นๆ

                สหกรณ์มีทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่น ๆ ในวันสิ้นปีทางบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559

จำนวน 1,754,082.97 บาท จำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

ที่

รายการ

ยกมา

1 เม.ย. 2558

เพิ่ม

ระหว่างปี

จ่าย

ระหว่างปี

คงเหลือ

31 มี.ค. 2559

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8.

9.

10.

ทุนสะสมเพื่อสงเคราะห์สมาชิกและสังคม

ทุนสะสมเพื่อขยายงาน

ทุนรับโอนหุ้น

ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

ทุนสาธารณะประโยชน์

ทุนสะสมเพื่อวงเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่

ทุนเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ

ทุนเพื่อการศึกษาเด็กและนักเรียน

ทุนสะสมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

235,500.00

203,868.37

18,600.00

17,123.00

413,113.60

45,443.00

415,000.00

 

20,000.00

5,000.00

83,578.00

50,000.00

50,000.00

0.00

580,000.00

50,000.00

100,000.00

200,000.00

 

0.00

0.00

50,000.00

9,500.00

0.00

0.00

596,343.00

0.00

97,300.00

0.00

 

20,000.00

0.00

60,000.00

276,000.00

253,868.37

18,600.00

780.00

463,113.60

48,143.00

615,000.00

 

0.00

5,000.00

73,578.00

รวม

1,457,225.97

1,080,000

783,143.00

1,754,082.97

5. เงินรับฝากจากสมาชิก

                  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558  สหกรณ์มีเงินรับฝาก จำนวน  23,775,095.17  บาท

ระหว่างปี มีสมาชิกฝากเพิ่ม 53,900,060.55 บาท ถอนระหว่างปี 50,013,568.93 บาท

                ฉะนั้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์มีเงินรับฝากทั้งสิ้น 27,661,586.79 บาท แยกเป็นเงินฝากแต่ละประเภท ดังนี้ 

ที่

ประเภทเงินฝาก

ยกมา

1 เม.ย. 2558

ฝาก

ระหว่างปี

ถอน

ระหว่างปี

คงเหลือ

31 มี.ค. 2559

1.

2.

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากโครงการออมวันละบาท

11,754,911.20

12,020,183.97

42,301,944.12

11,598,116.43

40,308,650.30

9,704,918.63

13,748,205.02

13,913,381.77

รวม

23,775,095.17

53,900,060.55

50,013,568.93

27,661,586.79

6. แหล่งเงินกู้ของสหกรณ์

                6.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

                เพื่อเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก ตามหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด เพื่อเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 ภายในวงเงินกู้ไม่เกิน 172,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.00 บาทต่อปี

                เพื่อรวบรวมผลิตผล          ตามหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด เพื่อการขายผลิตผลการเกษตรตามโครงการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานสถาบันเกษตรกร(ดย) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ภายในวงเงินกู้ไม่เกิน 45,000,000.00 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.75 บาท

                เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มฯ          ตามหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด เพื่อการขายผลิตผลการเกษตรตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ภายในวงเงินกู้ไม่เกิน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 บาทต่อปี      

รายละเอียดเงินกู้ ธ.ก.ส. แยกเป็น

วัตถุประสงค์

ยกมา

1 เม.ย. 2558

กู้

ระหว่างปี

ชำระต้นเงิน

ระหว่างปี

ชำระดอกเบี้ย

ระหว่างปี

คงเหลือ

31 มี.ค. 2559

1. เพื่อเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก

44,192,715.59

434,639,149.99

340,290,704.75

5,196,229.97

138,541,160.83

2. เพื่อรวบรวมผลิตผล(ขยายธุรกิจ)

0.00

45,000,000.00

45,000,000.00

781,335.62

0.00

3. เพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มฯ

60,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

341,205.49

40,000,000.00

รวม

104,192,715.59

519,639,149.99

445,290,704.75

6,318,771.08

178,541,160.83

                 6.2 เงินกู้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 บาทต่อปี

วัตถุประสงค์

ยกมา

1 เม.ย. 2558

กู้

ระหว่างปี

ชำระต้นเงิน

ระหว่างปี

ชำระดอกเบี้ย

ระหว่างปี

คงเหลือ

31 มี.ค. 2559

1. เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

95,273.98

5,000,000.00

รวม

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

95,273.98

5,000,000.00

 7. เงินลงทุนระยะยาว

    สหกรณ์มีเงินลงทุนดังนี้  รวม  1,085,000.00  บาท  ดังนี้

-  หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต  จำกัด                                      50,000.00    บาท

-  หุ้นสหกรณ์การเกษตรปราสาท  จำกัด                                1,000.00    บาท

-  หุ้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  1,034,000.00   บาท

8. การให้เงินกู้แก่สมาชิก

    สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  เป็น  3  ประเภท  คือ

8.1 เงินกู้ระยะสั้น  สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  10  ต่อปี  กำหนดชำระคืน  1  ปี  ถ้าผิดสัญญาเงินกู้

เสียค่าปรับดอกเบี้ยร้อยละ  3  ต่อปี

เงินกู้ยกมาต้นปี                                 1,559  สัญญา      จำนวน      89,468,768.00   บาท

จ่ายเงินกู้ระหว่างปี                              1,722  สัญญา      จำนวน      84,292,555.00   บาท

รับชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี              1,794  สัญญา      จำนวน      82,016,347.00   บาท

หนี้คงเหลือสิ้นปี                                 1,487  สัญญา      จำนวน      91,744,976.00   บาท  เป็น

                        -  หนี้ถึงกำหนดชำระไม่ได้รับชำระ              จำนวน       17,585,976.00   บาท

                        -  หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                              จำนวน      74,159,000.00   บาท

สรุป   ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระ                              จำนวน      99,602,323.00   บาท

          ได้รับชำระ             จำนวน      82,016,347.00  บาท     ร้อยละ      82.34

8.2  ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง

สหกรณ์จ่ายเงินกู้ระยะปานกลาง  เพื่อใช้ในการลงทุนและจัดซื้อ  เช่น  ซื้อเครื่องจักรกล, ปรับปรุงที่นา 

ส่งชำระภายใน  3  ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  10  ต่อปี

        เงินกู้ยกมาต้นปี                            516  สัญญา              จำนวน      39,502,700.00   บาท

        จ่ายเงินกู้ระหว่างปี                       137  สัญญา                          จำนวน      24,004,000.00   บาท

        รับชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี        171  สัญญา                           จำนวน     25,247,503.00   บาท    

แยกเป็น         -   หนี้ถึงกำหนดชำระ                                      จำนวน    17,506,195.00   บาท

                        -   หนี้ชำระก่อนกำหนด                                จำนวน        7,741,308.00   บาท

        หนี้คงเหลือสิ้นปี  482  สัญญา                                        จำนวน     38,259,197.00   บาท 

แยกเป็น         -   หนี้ถึงกำหนดชำระไม่ได้รับชำระ            จำนวน        2,854,505.00   บาท

                        -   หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                                       จำนวน     35,404,692.00   บาท

สรุป    ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระ                จำนวน     20,360,700.00   บาท

           ได้รับชำระ            จำนวน   17,506,195.00  บาท       ร้อยละ     85.98

                8.3   ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว

สหกรณ์จ่ายเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนและจัดซื้อ เช่น ซื้อเครื่องจักรกล,ซื้อที่นา ส่งชำระภายใน 8 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี

                เงินกู้ยกมาต้นปี                    40         สัญญา                    จำนวน    20,074,369.00   บาท

                จ่ายเงินกู้ระหว่างปี                27        สัญญา                    จำนวน    17,150,000.00   บาท

                รับชำระคืนระหว่างปี           12         สัญญา                    จำนวน      8,068,675.00   บาท

    แยกเป็น     -  หนี้ถึงกำหนดชำระ                                                จำนวน      2,759,675.00   บาท

                        -  หนี้ชำระก่อนกำหนด                                          จำนวน      5,309,000.00   บาท

                หนี้คงเหลือสิ้นปี                   55         สัญญา                    จำนวน    29,155,694.00   บาท 

   แยกเป็น     -  หนี้ถึงกำหนดชำระไม่ได้รับชำระ                        จำนวน         251,694.00   บาท

                       -  หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                                                  จำนวน    28,904,000.00  บาท

สรุป    ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ                             จำนวน      3,011,369.00  บาท

           ได้รับชำระ             จำนวน   2,759,675.00  บาท            ร้อยละ   91.64

9.  การเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้และค่าปรับผิดสัญญาเงินกู้         

รายการ

ดอกเบี้ย

ค่าปรับ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยค้างยกมาต้นปี

ชำระดอกเบี้ยค้างระหว่างปี

ดอกเบี้ยพึงชำระระหว่างปี

ชำระดอกเบี้ยพึงชำระระหว่างปี

ดอกเบี้ยค้างชำระคงเหลือ ณ สิ้นปี

2,382,520.09

1,248,814.26

15,484,449.83

13,293,100.18

3,325,055.48

272,604.32

146,508.29

407,380.43

159,490.17

373,686.29

 

 

  วันที่  31  พฤษภาคม  2559       ดอกเบี้ยค้างคงเหลือ  3,058,497.69    บาท

                                                                ค่าปรับค้างคงเหลือ      357,842.46    บาท

 

10. การดำเนินธุรกิจการซื้อ  (จัดหาสินค้ามาจำหน่าย)    

 ในระหว่างปีบัญชี  31  มีนาคม  2559  สหกรณ์ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์  และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ  มาจำหน่าย

ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป  จำแนกรายละเอียดดังนี้

 

รายการสินค้า

สินค้าคงเหลือยกมา

ซื้อระหว่างปี

ขายระหว่างปี

สินค้าคงเหลือ

1. ปุ๋ย

2. ข้าวสาร

3. น้ำมัน

4. เมล็ดพันธุ์ข้าว

5. อาหารสัตว์

5,308,235.36

59,620.01

876,651.20

499,673.60

48,646.05

7,839,350.00

2,018,030.00

48,297,611.05

1,924,200.00

2,178,270.00

10,278,150.00

2,182,748.00

50,889,830.56

2,341,923.00

2,274,285.00

3,213,104.36

58,775.60

1,100,639.41

0.00

63,199.76

รวม

6,792,826.22

62,257,461.05

67,966,936.56

4,435,719.13

 

11.  การดำเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผล

การรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์ได้รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป

รายการสินค้า

สินค้าคงเหลือยกมา

ซื้อระหว่างปี

ขายระหว่างปี

สินค้าคงเหลือ

1. ข้าวเปลือกมะลิ

-

69,987,417.85

71,480,756.55

-

รวม

-

69,987,417.85

71,480,756.55

-

 

12. กำไรสุทธิ   (ขาดทุน)

ณ สิ้นปีบัญชี  31 มีนาคม 2559  จำนวน   4,979,632.00  บาท

 


Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved