สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด
สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัดสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จำกัด

รายละเอียดการรับและจำหน่ายสมาชิก

ประจำปีทางบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557

ชื่อ  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 73 หมู่ที่ 13 บ้านอาม็อง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โทร  081 – 9760100 , 084 – 4979147, 044-712196

การจดทะเบียน   ประเภทสหกรณ์การเกษตร เลขทะเบียน กสน. 141/2524

ลงวันที่    15 กรกฎาคม 2524

จำนวนสมาชิก   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556                                  จำนวน   2,460  คน

เพิ่มระหว่างปี                                                                      จำนวน        67  คน

ลดระหว่างปี                                                                        จำนวน        64  คน

-                   สมาชิกตาย                                                                   จำนวน        22  คน

-                   ลาออกด้วยความสมัครใจ                                          จำนวน        42  คน

-                   สมาชิกคงเหลือ ณ  31 มีนาคม 2557                    จำนวน   2,463  คน

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จำกัด

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ประจำปีทางบัญชีสิ้นสุด 31  มีนาคม  2557

                นายกิตติทรัพย์ พยอมหอม ในนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จำกัด มีความยินดีขอเสนอรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

                สหกรณ์ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  .. 2511  และตามพระราชบัญญัติ พ.. 2542 ฉบับ 100 ปี  เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2524  และวันที่  19 มีนาคม 2544 ได้ดำเนินการตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นมา การดำเนินงานของสหกรณ์เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับผลการดำเนินงานในรอบปี ดังนี้

รายการ

ปีทางบัญชีสิ้นสุด

ปีทางบัญชีสิ้นสุด

+ เพิ่ม

 

31 มีนาคม 2557

31 มีนาคม 2556

- ลด

 

1.             จำนวนสมาชิก

 

2.             ทุนเรือนหุ้น

3.             ทุนสำรอง

4.             ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ

5.             เงินรับฝาก

-                   เงินรับฝากออมทรัพย์

-                   เงินรับฝากโครงการฯ

6.             รายการกู้เงิน

6.1      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เพื่อใช้เป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก

  วงเงินกู้

-                   หนี้คงเหลือยกมา

-                   เบิกเงินกู้ระหว่างปี

-                   ชำระคืนระหว่างปี

-                   หนี้คงเหลือเมื่อสิ้นปี

-                   ชำระดอกเบี้ย

6.2      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ         

       การเกษตร

       โครงการรวบรวมผลิตผล

6.3      กรมส่งเสริมสหกรณ์

-                   เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

6.4       เจ้าหนี้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

7.             จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก

   ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น

   เงินกู้ยกมาต้นปี 1,561  สัญญา

   เงินกู้ที่จ่ายระหว่างปี  2,279  สัญญา

   รับชำระเงินกู้ระหว่างปี  2,212  สัญญา

   เงินกู้คงเหลือสิ้นปี 1,628  สัญญา

2,463

(67) กลุ่ม

43,106,970.00

3,982,997.33

1,004,445.97

20,885,201.74

10,305,184.78

10,580,016.96

 

 

 

 

140,000,000.00

59,433,961.60

230,800,000.00

154,549,573.77

135,684,387.83

5,233,477.60

 

 

45,000,000.00

 

10,000,000.00

-

 

 

67,005,117.00

94,384,460.00

75,811,984.00

85,577,593.00

 

2,460

(67) กลุ่ม

36,084,850.00

3,543,585.41

973,472.97

23,268,372.39

11,890,210.11

11,378,162.28

 

 

 

 

135,000,000.00

62,878,787.25

191,770,000.00

195,214,825.65

59,433,961.60

3,880,109.42

 

 

-

 

8,000,000.00

2,000,000.00

 

 

59,808,323.00

75,752,110.00

68,555,316.00

67,005,117.00

+ 3

-

+ 7,022,120.00

+ 439,411.92

+ 30,973.00

- 2,383,170.65

- 1,585,025.33

- 798,145.32

 

 

 

 

+ 5,000,000.00

- 3,444,825.65

+ 39,030,000.00

- 40,665,251.88

+ 76,250,796.23

+ 1,353,368.18

 

 

+ 45,000,000.00

 

+ 2,000,000.00

- 2,000,000.00

 

 

+ 7,196,794.00

+ 18,632,350.00

+ 7,256,668.00

+ 18,572,476.00

 

รายการ

ปีทางบัญชีสิ้นสุด

ปีทางบัญชี

สิ้นสุด

+ เพิ่ม

31 มีนาคม 2557

31 มีนาคม 2556

- ลด

   ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง

   เงินกู้ยกมาต้นปี  332  สัญญา

   เงินกู้จ่ายระหว่างปี  335 สัญญา

   รับชำระเงินกู้ระหว่างปี  174  สัญญา

   เงินกู้คงเหลือสิ้นปี  493  สัญญา

   ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว

   เงินกู้ยกมาต้นปี  26  สัญญา

   เงินกู้จ่ายระหว่างปี 16 สัญญา

   รับชำระเงินกู้ระหว่างปี   8  สัญญา

   เงินกู้คงเหลือสิ้นปี  34  สัญญา

8.              ดอกเบี้ยค้างรับสิ้นปี

9.              การดำเนินธุรกิจการซื้อ

สินค้าคงเหลือยกมาต้นปี

ซื้อสินค้าระหว่างปี

ขายสินค้าระหว่างปี

สินค้าคงเหลือสิ้นปี

รายได้เฉพาะธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ

กำไรสุทธิ (ขาดทุน)

 

28,175,475.00

33,199,000.00

20,300,793.00

41,073,682.00

 

12,887,476.00

10,250,000.00

5,163,607.00

17,973,869.00

2,273,988.01

 

6,572,936.09

92,294,284.25

88,589,046.83

14,847,825.73

137,966.00

2,946,846.18

1,070,964.24

 

26,743,925.00

20,550,000.00

19,118,450.00

28,175,475.00

 

6,080,000.00

8,624,000.00

1,816,524.00

12,887,476.00

1,830,644.35

 

2,829,242.83

79,892,292.99

80,413,314.99

6,572,936.09

388,158.50

2,614,118.19

1,165,724.55

 

+  1,431,550.00

+ 12,649,000.00

+ 1,182,343.00

+ 12,898,207.00

 

+ 6,807,476.00

+ 1,626,000.00

+ 3,347,083.00

+ 5,086,393.00

+443,343.66

 

+3,743,693.26

+12,401,991.26

+8,175,731.84

+8,274,889.64

-250,192.50

+332,727.99

-94,760.31

10. การดำเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผล

 

 

 

       ผลผลิตคงเหลือยกมา

-

-

-

       ซื้อผลิตผลระหว่างปี

9,838,960.57

12,898,475.58

-3,059,515.01

       ขายผลิตผลระหว่างปี

10,323,417.20

13,489,174.60

-3,165,757.40

       คงเหลือผลิตผลสิ้นปี

-

-

-

       รายได้เฉพาะธุรกิจ

806,265.00

661,949.80

+144,315.20

       ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ

674,748.73

748,100.19

-73,351.46

       กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)

615,972.90

504,548.63

+111,424.27

ระหว่างปีได้เป็นจุดรวบรวมข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าว 3,991.81 ตัน  มูลค่า  66,271,293.65  บาท

11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

705,441.39

411,974.86

+293,466.53

12.       รวมทุนดำเนินงานเมื่อวันสิ้นปี

270,524,760.79

141,256,127.72

+129,268,633.07

13.       รายได้ของสหกรณ์

10,096,342.40

7,502,500.97

+2,593,841.43

14.       ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

5,546,893.74

4,989,935.05

+556,958.69

15.       กำไรสุทธิ (ขาดทุน)

4,549,448.66

2,512,565.92

+2,036,882.74

 ข้าพเจ้า  ขอชี้แจงรายละเอียดประกอบรายการข้างต้น ดังต่อไปนี้

1.  สมาชิกและกลุ่มสมาชิก

                เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556  มีสมาชิกยกมาจำนวน 2,460 คน จำนวน 67 กลุ่ม ระหว่างปีรับสมาชิกเพิ่ม 67 คน ลดลง

64 คน ตาย 22 คน ลาออก 42 คน ฉะนั้น ณ สิ้นปี 31 มีนาคม 2557 มีสมาชิกคงเหลือ ยกไป จำนวน 2,463 คน แยกเป็น

ชาย 909 คน หญิง 1,554 คน   ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จำกัด

จำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2557

กลุ่มที่

ยกมาต้นปี

เพิ่มระหว่างปี

ลดระหว่างปี

สมาชิกคงเหลือ

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

16

27

1

2

1

-

16

29

2

26

17

-

-

2

1

24

16

3

10

23

-

3

1

-

9

26

4

13

34

-

-

2

-

11

34

5

10

20

-

-

-

-

10

20

6

23

35

1

1

2

1

22

35

7

23

37

1

-

1

-

23

37

8

15

28

-

5

-

2

15

31

9

42

17

-

-

3

1

39

16

10

27

13

-

-

1

-

26

13

11

19

36

-

1

-

-

19

37

12

16

16

-

-

-

1

16

15

13

23

32

-

2

-

1

23

33

14

27

13

-

1

-

-

27

14

15

23

10

1

-

1

-

23

10

16

10

11

-

-

-

-

10

11

17

9

14

-

-

-

-

9

14

18

23

29

1

-

1

2

23

27

19

20

26

1

-

1

1

20

25

20

16

37

-

4

3

1

13

40

21

7

7

-

-

-

1

7

6

22

14

4

-

-

-

-

14

4

23

5

12

-

-

-

-

5

12

24

13

12

-

-

-

-

13

12

25

38

43

-

-

2

1

36

42

26

4

18

-

-

-

-

4

18

27

8

10

1

-

-

-

9

10

28

10

8

-

-

2

1

8

7

29

7

35

-

-

-

-

7

35

30

13

13

3

2

-

-

16

15

31

7

7

-

-

-

-

7

7

32

12

11

-

-

1

-

11

11

33

19

35

1

-

2

-

18

35

34

11

44

2

3

-

-

13

47

35

15

16

-

-

2

1

13

15

36

17

36

-

-

1

1

16

35

37

12

41

-

-

1

-

11

41

38

5

11

1

-

-

-

6

11

39

5

22

-

-

-

-

5

22

40

7

53

-

-

-

1

7

52

41

13

5

-

-

-

-

13

5

42

14

50

-

1

-

-

14

51

43

-

21

-

-

-

1

-

20

44

5

12

-

-

-

-

5

12

45

9

28

-

-

-

-

9

28

46

5

14

-

1

-

1

5

14

47

6

21

-

-

-

1

6

20

48

23

49

1

-

-

-

24

49

49

6

17

-

-

-

1

6

16

50

13

21

-

-

-

-

13

21

51

8

19

-

-

1

-

7

19

52

4

22

-

-

1

1

3

21

53

1

12

-

-

1

1

-

11

54

7

22

-

1

-

-

7

23

55

9

26

-

1

-

-

9

27

56

5

13

1

2

-

-

6

15

57

11

15

1

3

-

-

12

18

58

6

10

-

-

-

-

6

10

59

6

15

-

-

-

-

6

15

60

4

18

-

2

-

1

4

19

61

4

11

-

5

-

-

4

16

62

7

10

-

-

-

-

7

10

63

5

16

-

-

-

-

5

16

64

3

11

-

-

-

-

3

11

65

2

19

-

-

-

-

2

19

66

4

15

1

2

-

-

5

17

67

13

6

-

-

-

-

13

6

สมทบ

113

123

3

4

5

2

111

125

รวม

926

1,534

21

46

38

26

909

1,554

รวมทั้งสิ้น

2,460

67

64

2,463

 

2. ทุนเรือนหุ้น

                สหกรณ์ออกหุ้นมีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท สมาชิกลงทุนถือหุ้น  ดังนี้

                ต้นปียกมา                                       3,608,485  หุ้น   จำนวน    36,084,850.00   บาท

                ถือหุ้นเพิ่มระหว่างปี                           796,358  หุ้น   จำนวน      7,963,580.00   บาท

                ถอนหุ้นระหว่างปี                               94,146  หุ้น   จำนวน         941,460.00   บาท

                31 มีนาคม 2557 สมาชิกถือหุ้น 4,310,697 หุ้น   จำนวน    43,106,970.00   บาท

3. ทุนสำรอง        

เมื่อวันสิ้นปีทางบัญชี 31 มีนาคม  2557 สหกรณ์มีทุนสำรอง  จำนวน  3,982,997.33  บาท

4. ทุนสะสมและทุนอื่นๆ

                สหกรณ์มีทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่น ๆ ในวันสิ้นปีทางบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557

จำนวน 1,004,445.97 บาท

1.             ทุนสะสมเพื่อสงเคราะห์สมาชิกและสังคม                      192,500.00   บาท

2.             ทุนขยายงาน                                                                            153,868.37   บาท

3.             ทุนรับโอนหุ้น                                                                         18,600.00    บาท

4.             ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล                                     363,113.60   บาท

5.             ทุนสาธารณะประโยชน์                                                  743.00    บาท

6.             ทุนสะสมเพื่อวงเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่    215,000.00   บาท

7.             ทุนเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ                                           20,000.00   บาท

8.             ทุนเพื่อการศึกษาเด็กนักเรียน                                         5,000.00    บาท

9.             ทุนสะสมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต                      33,578.00    บาท

5. เงินรับฝากจากสมาชิก

                  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557  สหกรณ์มีเงินฝากทั้งสิ้น  20,885,201.74  บาท 

จำนวน 2,313 บัญชี แยกดังนี้

-                   เงินฝากออมทรัพย์  จำนวน 230 บัญชี                                   จำนวน   10,305,184.78   บาท

-                   เงินฝากโครงการออมวันละบาท จำนวน 2,083 บัญชี        จำนวน   10,580,016.96   บาท

6. แหล่งเงินกู้

                    6.1 เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิกตามสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด  ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2556   ปีบัญชี 2556 วงเงินกู้จำนวน 140,000,000 .00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี

                หนี้ยกมา                                59,433,961.60   บาท

                เบิกเงินกู้ระหว่างปี          230,800,000.00   บาท

                ชำระคืนระหว่างปี          154,549,573.77   บาท

                หนี้คงเหลือสิ้นปี            135,684,387.83   บาท

                ชำระดอกเบี้ย                         5,233,477.60   บาท

6.2 เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโครงการรวบรวมผลิตผล 

จำนวน 45,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี

หนี้ยกมา                                               -         บาท

เบิกเงินกู้ระหว่างปี             90,000,000.00     บาท

ชำระคืนระหว่างปี              45,000,000.00     บาท

หนี้คงเหลือสิ้นปี                 45,000,000.00    บาท

7. เงินลงทุนระยะยาว

    สหกรณ์มีเงินลงทุนดังนี้  รวม  585,000  บาท  ดังนี้

-  หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต  จำกัด                                  50,000.00    บาท

-  หุ้นสหกรณ์การเกษตรปราสาท  จำกัด                            1,000.00    บาท

-  หุ้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  534,000.00   บาท

8. การให้เงินกู้แก่สมาชิก

    สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  เป็น  3  ประเภท  คือ

8.1 เงินกู้ระยะสั้น  สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  10  ต่อปี  กำหนดชำระคืน  1  ปี  ถ้าผิดสัญญาเงินกู้

เสียค่าปรับดอกเบี้ยร้อยละ  3  ต่อปี

 

เงินกู้ยกมาต้นปี                                 1,561  สัญญา      จำนวน      67,005,117.00   บาท

จ่ายเงินกู้ระหว่างปี                              2,279  สัญญา      จำนวน      94,384,460.00   บาท

รับชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี              2,212  สัญญา      จำนวน      75,811,984.00   บาท

หนี้คงเหลือสิ้นปี                                 1,628  สัญญา      จำนวน      85,577,593.00   บาท  เป็น

                        -  หนี้ถึงกำหนดชำระไม่ได้รับชำระ              จำนวน         7,835,977.00   บาท

                        -  หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                              จำนวน      76,631,616.00   บาท

สรุป   ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระ                              จำนวน      84,454,577.00   บาท

          ได้รับชำระ             จำนวน      75,508,610.00  บาท     ร้อยละ      89.41

8.2  ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลาง

สหกรณ์จ่ายเงินกู้ระยะปานกลาง  เพื่อใช้ในการลงทุนและจัดซื้อ  เช่น  ซื้อเครื่องจักรกล, ปรับปรุงที่นา 

ส่งชำระภายใน  3  ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  10  ต่อปี

        หนี้เงินกู้ยกมาต้นปี                      332  สัญญา              จำนวน      28,175,475.00   บาท

        จ่ายเงินกู้ระหว่างปี                       335  สัญญา                          จำนวน      33,199,000.00   บาท

        รับชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี        174  สัญญา                           จำนวน     20,300,793.00   บาท    

แยกเป็น         -   หนี้ถึงกำหนดชำระ                                      จำนวน    16,298,975.00   บาท

                        -   หนี้ชำระก่อนกำหนด                                จำนวน        6,074,161.00   บาท

        หนี้คงเหลือสิ้นปี  493  สัญญา                                        จำนวน     41,073,682.00   บาท 

แยกเป็น         -   หนี้ถึงกำหนดชำระไม่ได้รับชำระ            จำนวน        2,072,343.00   บาท

                        -   หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                                       จำนวน     39,001,339.00   บาท

สรุป    ลูกหนี้เงินกู้ระยะปานกลางที่ถึงกำหนดชำระ                จำนวน     16,298,975.00   บาท

           ได้รับชำระ            จำนวน   14,226,632.00  บาท       ร้อยละ     87.29

                8.3   ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว

สหกรณ์จ่ายเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนและจัดซื้อ เช่น ซื้อเครื่องจักรกล,ซื้อที่นา ส่งชำระภายใน 8 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี

หนี้เงินกู้ยกมาต้นปี             26       สัญญา                    จำนวน    12,887,476.00   บาท

                จ่ายเงินกู้ระหว่างปี                16        สัญญา                    จำนวน     10,250,000.00   บาท

                รับชำระคืนระหว่างปี             8        สัญญา                    จำนวน      5,163,607.00   บาท

    แยกเป็น     -  หนี้ถึงกำหนดชำระ                                                จำนวน      2,310,976.00   บาท

                        -  หนี้ชำระก่อนกำหนด                                          จำนวน      3,480,631.00   บาท

                หนี้คงเหลือสิ้นปี                   34         สัญญา                    จำนวน     17,973,869.00   บาท 

   แยกเป็น     -  หนี้ถึงกำหนดชำระไม่ได้รับชำระ                        จำนวน          628,000.00   บาท

                       -  หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ                                                  จำนวน     17,345,869.00   บาท

สรุป    ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ                             จำนวน       2,310,976.00   บาท

           ได้รับชำระ             จำนวน   1,682,976.00  บาท            ร้อยละ   72.83

9.  การเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้และค่าปรับผิดสัญญาเงินกู้         

รายการ

ดอกเบี้ย

ค่าปรับ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยค้างยกมาต้นปี

ชำระดอกเบี้ยค้างระหว่างปี

ดอกเบี้ยพึงชำระระหว่างปี

ชำระดอกเบี้ยพึงชำระระหว่างปี

ดอกเบี้ยค้างชำระคงเหลือ ณ สิ้นปี

1,830,644.35

        1,030,001.81

12,759,863.01

11,286,517.54

2,273,988.01

323,909.83

          202,688.65

312,208.75

173,771.92

259,658.01

 

 

  วันที่  31  พฤษภาคม  2557       ดอกเบี้ยค้างคงเหลือ      2,071,620.561    บาท

                                                                ค่าปรับค้างคงเหลือ          249,301.24      บาท

10.       การดำเนินธุรกิจการซื้อ  (จัดหาสินค้ามาจำหน่าย) 

 ในระหว่างปีบัญชี  31  มีนาคม  2557  สหกรณ์ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์  และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ  มาจำหน่าย

ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป  จำแนกรายละเอียดดังนี้

 

รายการสินค้า

สินค้าคงเหลือยกมา

ซื้อระหว่างปี

ขายระหว่างปี

สินค้าคงเหลือ

1. ปุ๋ย

2. ข้าวสาร

3. น้ำมัน

4. เมล็ดพันธุ์ข้าว

5. กากน้ำตาล

6. อาหารสัตว์

7.รำอ่อนและปลายข้าว

            3,249,335.00

             31,122.40

        1,040,181.69

        2,230,848.00

            2,864.00

               16,450.00

2,135.00

26,589,450.00

5,217,387.00

55,377,002.25

4,046,400.00

-

1,054,245.00

9,800.00

20,719,740.00

5,383,844.00

57,662,170.83

3,734,840.00

5,012.00

1,069,225.00

14,215.00

10,689,360.00

146,310.00

1,150,475.73

2,806,125.00

-

55,555.00

-

รวม

6,572,936.09

92,294,284.25

88,589,046.83

14,847,825.73

 

11.        การดำเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผล

การรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์ได้รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป

รายการสินค้า

สินค้าคงเหลือยกมา

ซื้อระหว่างปี

ขายระหว่างปี

สินค้าคงเหลือ

1. ข้าวเปลือกมะลิ

-

9,838,960.57

       10,323,417.20

-

รวม

-

9,838,960.57

       10,323,417.20

-

 

12. กำไรสุทธิ   (ขาดทุน)

ณ สิ้นปีบัญชี  31  มีนาคม  2557 จำนวน   4,549,448.66  บาท


Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved