99/9 หมู่ 4 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000โทร 086-4456656
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
ความภาคภูมิใจ
ป้ายศูนย์การเรียนรู้
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้
อัตลักษณ์/การดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
แผนที่เดินทางไปสหกรณ์
แผนผังกิจกรรมศูนย์เรียนรู้
วีดีทัศน์สหกรณ์
เอกสารประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

เมนูทั่วไป
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
sitemap
เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

99/9  หมู่  4  ตำบลทรงธรรม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร.086-4456656  โทรสาร 0 5585 1115

 

ดูแผนที่


 

ประธานกรรมการสหกรณ์

นายบุญเลิศ คล้อยสวาสดิ์
โทรศัพท์ 081-5349669
ที่ทำงาน 086-4456656

 

ผู้จัดการสหกรณ์

นางสมควร ชมเชย
โทรศัพท์ 081-8885001
ที่ทำงาน 086-4456656

สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด
99/9 ม.4 ต.ทรงธรรม อเมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 086-4456656 โทรสาร 055-851115