สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์ฯ
วิสัยทัศน์
ที่ตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน
แผนที่
อัตราดอกเบี้ย/ปันผล

บริการของเรา
การเข้าเป็นสมาชิก
การถือหุ้น
การให้เงินกู้
การรับฝากเงิน
Webboard
จำนวนผู้เข้าชม Website


อัตราดอกเบี้ย/ปันผล

อัตราดอกเบี้ย ล่าสุด 1
ดอกเบี้ยเงินกู้
                              ประเภท
ร้อยละ/ป
เงินกู้ทุกประเภท
6.75
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย
3.00
ออมทรัพย์พิเศษ
3.75
ฝากประจำ 6 เดือน
4.50
ฝากประจำ 12 เดือน
4.75
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน
4.75
การจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ
จำนวนเงิน
ดอกเบี้ย
ต่ำกว่า 500,000 บาท
ปีละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่ 500,000 ขึ้นไป
ปีละ 2 ครั้ง
อัตราปันผล/เฉลี่ยคืน ปี 2550
รายการ
ร้อยละ/ปี
ปันผล
5.45
เฉลี่ยคืน
11.30
ดอกเบี้ย 2 ระบบ 1.25
อัตราดอกเบี้ยเริ่มใช้ 10 ก.พ. 2551

 ข้อมูลสหกรณ์

 สมาชิก  19,762 คน
 เงินฝาก  1,656 ล้าน
 ทุนเรือนหุ้น  4,209 ล้าน
 ทุนสำรอง  508 ล้าน
 
 


 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 เงินกู้  6.75

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ออมทรัพย์  3.00
 ออมทรัพย์พิเศษ  3.75
 ประจำ 6 เดือน  4.50
 ประจำ 12 เดือน  4.75
 พิเศษ 24 เดือน  4.75
  รายละเอียด


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
51/25 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000