สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์ฯ
วิสัยทัศน์
ที่ตั้งสหกรณ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน
แผนที่
อัตราดอกเบี้ย/ปันผล

บริการของเรา
การเข้าเป็นสมาชิก
การถือหุ้น
การให้เงินกู้
การรับฝากเงิน
Webboard
จำนวนผู้เข้าชม Website


เจ้าหน้าที่

รองผู้จัดการ

1. นางลาวรรณ สุขุมาลินท์ 2.นางพนอจิตร์ สุขสูงเนิน

ฝ่ายบริหารสำนักงาน

1.นางสุรีย์ ภักดีรัตน์ หัวหน้าฝ่าย 2. นางสาวสุภาพร เฉียดสระน้อย 3. นายวิรัตน์ กล้ากลาง 4. นางสาวสุจิรา ต่วนจะโปะ 5.นางสาวจุฑามาศ จิตต์กระโทก

 

ฝ่ายสินเชื่อ

1.นางดวงพร ช้างทอง หน้าฝ่าย 2. นางกานต์รวี กองสุข 3.นายสังคม สิงห์ชัย 4.นางปรีย์วรา ยศทวีเกียรติ 5.นางสาวมนัสนันท์ อริยจิรวุฒิ 6.นายราเมศร์ ระบำโพธิ์

ฝ่ายพัสดุและเอกสาร

1.นางมยุรา ชำนาญกิจ หน้าหน้าฝ่าย 2. นางสุภาพร หอมจะบก

ฝ่ายเงินฝากและสวัสดิการ

1.นางวิภาพร เรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่าย 2.นางสาวศิริรัตน์ ศรีมะเริง 3.นางสุทธดา กาญจนฤทธากรณ์

ฝ่ายการเงิน

1.นางจิตรอารี อินทรพงษ์สกุล หัวหน้าฝ่าย 2.นางจุฑารัตน์ แก้วชาติ 3.นางสาวสรังสี แก้วพิจิตร 4.นงสาวพัชรี ชนะทะเล

ฝ่ายบัญชี

1.นางศิริรัตน์ ศูนย์สำโรง หัวหน้าฝ่าย 2.นางสาวหทัยนุช จิรภาสกุล 3. นางสุจินดา บรรเทิงกุล

 

 

ฝ่ายหุ้นและหนี้

1.นางอารีย์ อาจจะบก หัวหน้าฝ่าย 2.นางอนงค์ วิจิตรแก้ว 3.นางสาวนาฏสุดา วงษา 4.นางสาววิภาวดี บุญสุวรรณ 5.นางนพลักษณ์ ทรงภูมิ

6.นางศศนันท์ ขันโคกสูง 7.นางจินตนา โพธิ์สอน 8.นางสาวกานดา วงศ์ประทุม 9.นางสาวลลิตา ดวงสูงเนิน

ฝ่ายติดตามหนี้

1.นางวันวิสาข์ สิงห์ชัย หัวหน้าฝ่าย 2.นายฤทธิ์รงค์ ขำหินตั้ง 3.นางวันทนีย์ ก้อนเชื้อรัตน์ 4.นายจักรพรรณ ชาญนอก 5.นางปุณณภา ธัญญสนธิ์

6. นายพิเชษฐ์ ปัญญาวงศ์รักษา 7.นายชาติรุจน์ ชอบพิมาย 8.นายอิทธิพรพงศ์ สมบัติสวัสดิ์

ฝ่ายประมวลผล

1.นางสาวนงลักษณ์ สุวิทยศักดิ์ หัวหน้าฝ่าย 2.นางสาวมณีรัตน์ ไมล์ขุนทด 3.นายสุภเกษม แทนเกษม

เจ้าหน้าที่ประจำเขต

1. นางสาวสิริพรรณ ใจภักดี 2.นางสาวอรทัย ท่าเลิศ 3.นางสาวปิยทิพย์ ทานกระโทก 4.นางสาวสุธารัตน มากด่านกลาง 5.นางขวัญใจ พินิจการ 6.นางลดาวัลย์ ฟ้าใหม่ตระกูล

นักการภารโรง

1.นางฐานิศร ปิยโพธิกุล 2.นายครองศักดิ์ ฉันฉิมพลี 3.นายกนกษ์ชาย ชาญยุทธ 4. นายธนศักดิ์ ชินโพคัง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

1.นายบุญสืบ เหล็กคง 2. นายวชิระ สาวทรัพย์


 ข้อมูลสหกรณ์

 สมาชิก  19,762 คน
 เงินฝาก  1,656 ล้าน
 ทุนเรือนหุ้น  4,209 ล้าน
 ทุนสำรอง  508 ล้าน
 
 


 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 เงินกู้  6.75

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ออมทรัพย์  3.00
 ออมทรัพย์พิเศษ  3.75
 ประจำ 6 เดือน  4.50
 ประจำ 12 เดือน  4.75
 พิเศษ 24 เดือน  4.75
  รายละเอียด


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
51/25 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000