สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
กรรมการสหกรณ์
สินค้าและบริการ
ธุรกิจสหกรณ์
การสมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานถาม-ตอบ

ข่าว

Linkหน่วยงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลของเรา
ที่ตั้งสำนักงาน        นายบุญเหลือ   แฝงเวียง ย้ายจากตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่1  พฤษภาคม 2520  มีความคิดว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด  มีสมาชิกและปริมาณงานมากพอสมควรแล้ว  น่าจะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขึ้นอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่านใด  ที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิก จึงได้เชื้อเชิญผู้บริหารสถานการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนหนึ่งมาปรึกษาหารือในวันที่ 2 กันยายน 2521    หอประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี   มีผู้มาร่วมประชุม 143 คนโดยประมาณ  ต่างก็มีความเห็นชอบด้วยในหลักการและยินดีสมัครเป็นสมาชิก   ที่ประชุมจึงมอบให้นายพิสิฐ  บัวแย้ม ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ปรึกษาหารือความเป็นไปได้กับ ร..ประสงค์  กลิ่นกำจรสุข สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี   โดยนางสายศร  ใบลี        ผู้ช่วยสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  และข้าราชการระดับหัวหน้าในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมประชุมและเป็นผู้ให้คำปรีกษาอย่างใกล้ชิด  มอบหมายให้ผู้รวบรวมตั้งคณะทำงานร่างข้อบังคับสหกรณ์ขึ้นและขนานนามว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด” และให้ใช้ตราสัญญลักษณ์ดั่งที่ปรากฏในปัจจุบัน  สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีให้ทำเรื่องขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์นี้ขึ้นไป  โดยแจ้งรายละเอียดส่งรายงานการประชุมแจ้งจำนวนเงินทุนประเดิมจากผู้สมัครเป็นสมาชิกด้วย  ในรายงานแจ้งไปด้วยว่ามีสมาชิกร่วมก่อตั้ง 376 คน แต่สหกรณ์จังหวัดแนะนำว่าระบุชื่อผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ (ซึ่งที่ประชุมมีมติเลีอกตั้งบุคคลเป็นคณะผู้จัดตั้ง  จำนวน  12 คน) ไปก็เพียงพอแล้ว ซึ่งประกอบด้วย

                                      1.       นายบุญเหลือ        แฝงเวียง                      ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

                                      2.       นายพิสิฏฐ์            บัวแย้ม                         ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

                                      3.       นางศิริลักษณ์       นันทพิศาล                  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนารีนุกูล

                                      4.       นายธำรงค์            แพรนิมิต                     ครูใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

                                      5.       นายศิริ                   วิชาธรณ์                      ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอม่วงสามสิบ

                                      6.       นายชูเกียรติ          ลิขสิทธิ์                    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

                                      7.       นายวิเชียร             วรรณพงศ์                   ครูใหญ่โรงเรียนปทุมพิทยาคม

                                8.   นายเต็มใจ                       หาญจางสิทธิ์              อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวิจิตราพิทยา

                                9.   นายพิชัย                          มุขสมบัติ                     ครูใหญ่โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

                                   10.       นายอนุสรณ์         ขจรวิทย์                       อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

                                    11.      นายมนตรี             อิ่มอ้วน                        เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี

                                                                                                                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

                                    12.      นายสมพงษ์          โลมะรัตน์                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

                              วันที่ 4 กันยายน  2521   มอบเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้รวบรวมนำไปส่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ท่าน้ำเทเวศ   กรุงเทพมหานคร   เพื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์เป็นสหกรณ์ชนิดจำกัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 7(1) มาตรา 10 และมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.. 2511 ผู้รวบรวม        ได้เข้าพบนายนพดล  สุจริตฉันท์   พร้อมกับชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ท่านทราบโดยละเอียด

                             ครั้นต่อมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดทะเบียนอนุญาตให้จัดตั้ง”สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด” ขึ้นได้ตั้งแต่วันที่ 11  กันยายน  2521 เป็นต้นไปดังนั้น

จึงถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัดให้ใช้ตราสัญลักษณ์ตามที่ขอไปได้ นายบุญเหลือ  แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชานี แจ้งให้ผู้รวบรวมทราบพร้อมกับปรึกษาหารือว่าจะคัดสรรบุคลากรจากส่วนราชการใด มาเป็นเจ้าหน้าที่และจะได้พัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในระยะเริ่มแรกแห่งการจัดตั้งจากที่ใด อย่างไร เงินทุนรองบ่อนก็มีเพียงน้อยนิด จึงได้ข้อยุติว่า

1.       บุคลากร ขอยืม

1.1 นายศิริ    วิชาธรณ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอม่วงสามสิบ(ถึงแก่กรรมแล้ว)จากนายดำรง  วงศ์ผดุง  ศึกษาธิการอำเภอม่วงสามสิบมาช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี แล้วมอบให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯไปพลางก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่อื่นให้

นายศิริ  วิชาธรณ์ เสนอขึ้นมาพิจารณาตามความจำป็น

1.2  นางสาวนวลเสงี่ยม  สุขพันธ์   ครูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จากนายพิชัย   มุขสมบัติ  

ครูใหญ่โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร  ในขณะนั้นมาช่วย นายศิริ  วิชาธรณ์

2.ครุภัณฑ์ที่จำเป็น

2.1    เครื่องพิมพ์ดีดแคร่ยาวยี่ห้อโอลิมเปีย 1 เครื่อง และเครื่องอัดโรเนียวยี่ห้อเก้สเตทเนอร์ 1 เครื่องพร้อมด้วยการดาษพิมพ์ดีด  กระดาษอัดโรเนียว ให้รวบรวมใช้เครดิตจากร้านชัยแสง ในตลาดเมืองอุบลราชธานีมาก่อน ส่วนโต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆให้อาศัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เท่าที่จำเป็น

เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี จำกัด  แล้ว นายบุญเหลือ  แฝงเวียง จึงเชิญข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอำเภอทุกอำเภอ และกิ่งอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประถมศึกษา มีผู้สนใจมาร่วมประชุมพอประมาณ   ที่ประชุม              ได้เลือกตั้งกันเองเป็นกรรมการบริหารและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมเพื่อให้คำปรึกษาด้วย ที่ประชุมได้เลือก

1. นายบุญเหลือ     แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกรรมการ

2. นายพิสิฏฐ์      บัวแย้ม   ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรองประธานกรรมการ

3. นางศิริลักษณ์   นันทพิศาล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนารีนุกูลเป็นรองประธานกรรมการ

4. นายธำรงค์  แพรนิมิตร  ครูใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาเป็นเหรัญญิก

5. นายศิริ  วิชาธรณ์  ผู้ชวยศึกษาธิการอำเภอม่วงสามสิบ ช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเลขานุการทำหน้าที่ผู้จัดการอีกตำแหน่งหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ คือ ผู้มีชื่อร่วมก่อตั้งสหกรณ์ฯอีก 7 คน

สหกรณ์ฯได้บรรจุแต่งตั้ง นายบัญชา  ภัทรพงศ์สินธุ์ เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์คนแรก

รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 900 บาท

พฤศจิกายน 2522 นายบุญเหลือ  แฝงเวียง ได้รับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

อุดรธานี  นายประเสริฐ  บรรลุศิลป์  ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี แทน โดยความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมอบหมายให้ผู้รวบรวมในฐานะรองประธานกรรมการรักษาการประธานกรรมการเชิญ นายประเสริฐ   บรรลุศิลป์  เป็นที่ปรึกษากรรมการ   แม้นจะมีวิกฤตการณ์ขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้บ้าง แต่คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯได้พยายามแก้ไขสถานการณ์นั้นๆได้เรียบร้อย ถูกตั้งข้อสังเกตุจากมวลสมาชิกบ้าง ผู้รวบรวมในฐานะรองประธานกรรมการรักษาการแทนประธานกรรมการไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ  เพราะถือปรัชญาว่า คนทำงานย่อมผิดพลาด ผู้รวบรวมก็ชี้แจงไปตามความจำเป็นจริง เพราะบริหารกิจการสหกรณ์ฯแห่งนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้ร่วมริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาด้วยมือของตนเองโดยบริสุทธิ์ ต่อมาสิ้นปีปฏิทินที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เลือกนายประเสริฐ  บรรลุศิลป์  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการ(ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว)บริหารกิจการสหกรณ์ฯร่วมกับกรรมการอื่นจำเริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ผู้รวบรวมเป็นรองประธานกรรมการ จนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดนครพนมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2526 เมื่อพ้นราชการเป็นข้าราชการบำนาญยังได้รับเลือกเป็นกรรมการอยู่หลายปี

                 ปัจจุบัน  ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัดได้อาศัยบารมีท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 9 ให้ใช้ชั้นล่างด้านทิศใต้ของอาคารสำนกงานฝีกอบรมเขตการศึกษา9 ถนนนครบาล ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด มาตั้งแต่ พ.. 2540 จนถึงปัจจุบัน

สมาชิกชุดก่อตั้งสหกรณ์ที่ยังเป็นสมาชิกอยู่จนถึงปัจจุบัน

จำนวน 17  คนดังรายชื่อต่อไปนี้

                                1.  สิบตรีทวีชัย   บุตรดีขันธ์         เลขทะเบียนที่     6        หน่วย   สนง.ศธจ.อุบลราชธานี

                                2.  นางกาสิน  จันทะโมคา           เลขทะเบียนที่   88       หน่วย  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

                                3.  นางสุกัญญา  สังฆมโนเวศ     เลขทะเบียนที่   99       หน่วย  โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

                                4.  นายเรืองฤทธิ์   วรจิต               เลขทะเบียนที่   123     หน่วย   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

                                5.  นายมหิธร    ระหงษ์                เลขทะเบียนที่   128     หน่วย  โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

                                6.  นายกำชัย   โตสงค์                   เลขทะเบียนที่     131   หน่วย  โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

                                7.  นางศุภวรรณ ระหงส์              เลขทะเบียนที่   149     หน่วย  โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

                                8.  นางลำใย   คนฉลาด                เลขทะเบียนที่   227     หน่วย  โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

                                9.  นางนวลฉวี  บุ้งทอง                เลขทะเบียนที่   258     หน่วย  โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

                                10. นายลิมปินนท์  กุแก้ว             เลขทะเบียนที่   285     หน่วย  โรงเรียนปทุมวรราชวิทยา

                                11. นางสมจิต  บุญแย้ม                 เลขทะเบียนที่   317     หน่วย   โรงเรียนนารีนุกูล

                                12. นายพุทธา  บุญหนุน              เลขทะเบียนที่   318     หน่วย  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

                                13. นางอนงค์ ศรีวัฒนพงศ์         เลขทะเบียนที่   319     หน่วย  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

                                14. นายประลม   เบ้าเงิน              เลขทะเบียนที่   324     หน่วย  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

                                15. นายกุล   บุญเนตร                   เลขทะเบียนที่   327     หน่วย  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

                                16. นายสมาน  ส่งเสริม                เลขทะเบียนที่   328     หน่วย  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

                                17. นายประถมชัย ทุมเมฆ           เลขทะเบียนที่   346     หน่วย  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม

 

วัตถุประสงค์

            สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

1.       ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

2.       ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

3.       รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

4.       จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

5.       ให้เงินกู้แก่สมาชิก

6.       ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

7.       ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

8.       ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

9.       ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์

10.    ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

11.    ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

12.    ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฏหมาย และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

13.    ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

14.    ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

15.    ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

 

16.    กระทำการต่างๆตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์         ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ์ ครอบครอง กู้ยืม เช่า หรือให้เช่า          เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ   ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

17.    ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

18.    ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ   หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด

19.    ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

       สหกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

1.       จัดประชุมใหญ่ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเพื่อดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2521  ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2.       ในขั้นแรกมีผู้แสดงความจำนงจะเข้าเป็นสมาชิก  376  คน

3.       มีผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่จัดตั้งสหกรณ์ฯ ในวันที่ 2 กันยายน 2521  จำนวน 143 คน

4.       โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งบุคคลจำนวน 12 คน เป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ คือ

1. นายบุญเหลือ   แฝงเวียง                ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

2. นายพิสิฎฐ์        บัวแย้ม                   ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

3. นางศิริลักษณ์   นันทพิศาล            อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนารีนุกูล

4. นายธำรง           แพรนิมิตร             ครูใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

5. นายศิริ               วิชาธรณ์                ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ

6. นายชูเกียรติ      ลิขสิทธิ์                  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

7. นายวิเชียร         วรรณพงศ์             ครูใหญ่โรงเรียนปทุมพิทยาคม

8. นายเต็มใจ         หาญจางสิทธิ์        อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวิจิตราพิทยา

9. นายพิชัย           มุขสมบัติ               ครูใหญ่โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

10. นายอนุสรณ์   ขจรวิทย์                 อาจารย์ใหญ่ กรมสามัญศึกษา

11. นายมนตรี       อิ่มอ้วน                  เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน สนง.ศธจ.อุบลราชธานี

12. นายสมพงษ์   โลมะรัตน์             ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

5.       และในวันที่ 4 กันยายน 2521  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้มีหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์ฯ  ถึงนายทะเบียนสหกรณ์โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 7(1) มาตรา 10 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511  ขอจดทะเบียนสหกรณ์เป็นสหกรณ์ชนิดจำกัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  มีชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด”

6.       ขณะแรกตั้งสหกรณ์นี้มีสมาชิกตามบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก  รวม 376 คน และขอส่งเงินค่าหุ้นครั้งแรก 37,860.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

7.       เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2521

1.  นายประสงค์           กลิ่นกำจรสุข                สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

2.  นางสายศร               ใบลี                                ผู้ช่วยสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

3.  นายวิรัตน์                ลือชาประการ               เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

8.       คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้เลือกตั้งระหว่างกันเอง  โดยให้

1.  นายบุญเหลือ          แฝงเวียง                        เป็นประธานคณะผู้จัดตั้ง

2.  นายพิสิฎฐ์               บัวแย้ม                           เป็นรองประธานฯ

3.  นางศิริลักษณ์          นันทพิศาล                    เป็นรองประธานฯ

4.  นายธำรง                  แพรนิมิต                       เป็นเหรัญญิก

5.  นายศิริ                      วิชาธรณ์                        เป็นเลขานุการ                     นอกนั้นเป็นกรรมการ

รายนามประธานกรรมการและผู้จัดการตั้งแต่แรกตั้ง ถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.              ชุดที่                               ประธานกรรมการ                                                             ผู้จัดการ

2521                       1                  นายบุญเหลือ                   แฝงเวียง                                                       -

(ในการประชุมครั้งแรกคือครั้งที่ 1/2521 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2521 ที่ประชุมมีมติให้นายมนตรี  อิ่มอ้วน เป็นเหรัญญิก แทนนายธำรง  แพรนิมิต)

(บรรจุแต่งตั้งนายบัญชา  ภัทรพงศ์สินธุ์  เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์คนแรก  ได้รับเงินเดือนในอัตรา 900 บาท)

 (ในการประชุมครั้งที่ 2/2521 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2521  เนื่องจากสหกรณ์ฯ ยังมีรายได้ไม่มากพอที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ได้เท่าจำนวนปริมาณงาน  จึงเห็นสมควรจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำเพียง 2 คน และให้เลขานุการมาช่วยปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ก่อน คือ

                                        1.  นายศิริ    วิชาธรณ์

                                        2.  นายบัญชา    ภัทรพงศ์สินธุ์

                                        3.  นางสาวจิราภรณ์   ไชยดี

2522-2523            2                  นายบุญเหลือ                   แฝงเวียง                                                       -

2524                       3                  นายประเสริฐ                   บรรลุศิลป์                                                    -

2525                       4                  นายประเสริฐ                   บรรลุศิลป์                            นายประสงค์        บรรลุศิลป์

2526                       5                  นายประเสริฐ                   บรรลุศิลป์                            นายประสงค์        บรรลุศิลป์

2527                       6                  นายประเสริฐ                   บรรลุศิลป์                            นายประสงค์        บรรลุศิลป์

2528                       7                  นายวสันต์                        ธุลีจันทร์                               นายประสงค์        บรรลุศิลป์

(เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2528 นายประสงค์  บรรลุศิลป์  ได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ และได้รับสมัคร นางสาวสมร  บัวศรี  เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ โดยให้ทดลองงานเป็นเวลา 4 เดือน)

2529                       8                  นายวสันต์                        ธุลีจันทร์                               นางสาวสมร                        บัวศรี

(ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2529 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2529  ได้มีมติให้เชิญศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

นายประเสริฐ   บุญท้าว  เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ)

2530                       9                  นายประเสริฐ                   บุญท้าว                                  นางสาวสมร                        บัวศรี

2531                       10               นายประเสริฐ                   บุญท้าว                                  นางสมร                พรหมรัตน์

(นางสมร  พรหมรัตน์  ได้พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2531   และได้บรรจุนายสัมพันธ์     อัตถาพร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ 9/2531 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2531)

2532                       11               นายพูนศักดิ์                     ปุระเทพ                                 นายสัมพันธ์         อัตถาพร

(นายสัมพันธ์  อัตถาพร  ได้พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการ เมื่อวันที่......................................และได้บรรจุนางเปรมจิตร  ฤทธิทิศ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ 9/2532 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2532)

2533                       12               นายวิทวัส                         แสงชาติ                                 นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

ปี พ.ศ.                ชุดที่                               ประธานกรรมการ                                                           ผู้จัดการ

2534                       13               นายวิทวัส                         แสงชาติ                                 นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2535                       14               นายวิทวัส                         แสงชาติ                                 นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2536                       15               นายวิทวัส                         แสงชาติ                                 นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2537                       16               นายสมเกียรติ                  จันทรุกขา                             นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2538                       17               นายกิติ                              ดุจเพ็ญ                                  นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2539                       18               นายกิติ                              ดุจเพ็ญ                                  นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2540                       19               นายกิติ                              ดุจเพ็ญ                                  นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2541                       20               นายกิติ                              ดุจเพ็ญ                                  นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2542                       21               นายกิติ                              ดุจเพ็ญ                                  นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2543                       22               นายวิเศษ                          ภูมิวิชัย                                  นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2544                       23               นายสมพงษ์                     โลมะรัตน์                             นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2545                       24               นายสมพงษ์                     โลมะรัตน์                             นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2546                       25               นายสุดใจ                          ทองอ่อน                               นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2547                       26               นายสุดใจ                          ทองอ่อน                               นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2548                       27               นายสมพงษ์                     โลมะรัตน์                             นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2549                       28               นายสมพงษ์                     โลมะรัตน์                             นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ

2550                       29               นายสมพงษ์                     โลมะรัตน์                             นางเปรมจิตร       ฤทธิทิศ                                                

            ปัจจุบัน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551 มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 698,000,000.00 บาท มีสมาชิก ณ ปัจจุบัน จำนวน 1,599 คน และจะได้ทำการย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ ซึ่งเป็นของสหกรณ์ฯ เอง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 171/1 ถนนพนม ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4525 4102 , 04524 3223 , 08 1389 9219


ปรับปรุงล่าสุด 28/10/2554 12.13 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

171/1 ถนนพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี