ยินดีต้อนเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
สถานที่ตั้ง

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
การให้บริการ
กระดานข่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดนครพนมประวัติ

ชื่อ                              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ        THE NAKHONPHANOM PUBLIC HEALTH OF SAVING
                                   
AND CREDIT  COOPERETIVE  LIMITED

ชื่ออักษรย่อ                สอ.สสจ.นพ
ประเภท                       สหกรณ์ออมทรัพย์

ระยะก่อนก่อตั้งสหกรณ์                 


                          
ในระยะนี้มีการดำเนินงานในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการภายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  โดยมีการรวมทุนกันในระหว่างสมาชิกกองทุน ทุนละ  10  บาท สะสมไว้หากสมาชิกมีความเดือดร้อนทางด้านการเงิน สามารถกู้ยืมได้ตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงกัน ต่อมาได้มีการเข้าชื่อเพื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์

ระยะก่อตั้งสหกรณ์

                           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เมื่อวันที่  20 ธันวาคม  2527 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ.67/2527

ระยะดำเนินธุรกิจ          

                           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จำกัด  เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และช่วยเหลือกันในระหว่างมวลสมาชิก และขบวนการสหกรณ์ด้วยกัน  ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์มาจาก กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดนครพนม และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น    1,432  คน

รูปแบบการดำเนินธุรกิจ

1. รับเงินออมจากสมาชิกในรูปแบบของทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
2. รับเงินฝากจากสมาชิกในรูป  * เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินรับฝากออมทรัพย์*
3.ให้เงินกู้สมาชิก  2 ประเภอ คือ
                       * เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ไม่เกิน   20,000.-  บาท
                       * เงินกู้สามัญ กู้ได้ไม่เกิน  1,000,000.-  บาท
                       * เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ กู้ได้ไม่เกิน  100,000.- บาท
                       * คิดอัตราดอกเบี้ยจากสมาชิกในอัตราร้อยละ  7.50  บาทต่อปี

4. สิ้นปีบัญชี  31  ธันวาคม


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด 
โทร 042-515739, 042-515793 โทรสาร  042-515739