ยินดีต้อนเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
สถานที่ตั้ง

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
การให้บริการ
กระดานข่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดนครพนมการสมัครสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จำกัด 


1.  สมาชิกสามัญปกติ

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3.  เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานสาธารณสุขนครพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ที่มีเงินเดือนตั้งจ่ายอยู่ในจังหวัดนครพนม หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือ เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

*เอกสารที่ต้องเตรียม*
1.  รูปถ่าย   1 นิ้ว     จำนวน    1  แผ่น
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  จำนวน    1   ฉบับ
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน    1   ฉบับ
4.  ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์

ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด สมาชิกสามัญปกติมีผลเมื่อผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า และจ่ายทุนเรือนหุ้นในวันสิ้นเดือน

2. สมาชิกสมทบ

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดา
3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

* เอกสารที่ต้องเตรียม*

1. รูปถ่าย  1  นิ้ว   จำนวน   1  แผ่น
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน   1  ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1 ฉบับ
4. ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ประเภทสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด สมาชิกสาทบมีผลเมื่อเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100.- บาท

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด 
โทร 042-515739, 042-515793 โทรสาร  042-515739