สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด
เกี่ยวกับหน่ายงาน
หน้าแรก
ฝ่ายจัดการ
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
สวัสดิการและการบริการ
คณะกรรมการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กระดานข่าว
ติดต่อสหกรณ์ฯ
ผลการดำเนินงาน
การรับสมัครสมาชิก

เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
 


:: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบกค่ะ :: :: xxx ::
                                             

            

 

                                                     

 

           

 ตารางอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากเผื่อเรียกพิเศษ

 ประเภท

   ร้อยละต่อปี
 เงินฝาก ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.00   บาทต่อปี          -
 จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 100 -  1,000,000   หนึ่งล้านบาท          1.50
 จำนวนเงิน   1,000,001 - 3,000,000   สามล้านบาท          1.75
 จำนวนเงิน  สามล้านบาทขึ้นไป

        2.00

   

 ตารางอัตราดอกเบี้ย เงินให้สมาชิกกู้

    แบ่งการจัดลำดับการกู้ของสมาชิก 

   ร้อยละต่อปี
 สมาชิกเกรด A   ส่งตามสัจจะ สามารถกู้ได้สุงสุด 6 เท่าไม่เกิน 400,000 บาท           10
 สมาชิกเกรด B   ส่งตามสัจจะ มีค่าปรับได้ 1 ครั้ง กู้ได้สูงสุด 5 เท่าไม่เกิน 300,000 บาท           11
 สมาชิกเกรด C   ส่งตามสัจจะ มีค่าปรับได้ไม่เกิน 2 ครั้งกู้ได้สูงสุด 150,000 บาท           12
 สมาชิกเกรด D   เป็นสมาชิกที่กู้เงินครั้งแรก อยู่ระหว่างการชำระคืน

        13

   

 นายสุกิจ  จัดภัย    ประธานสหกรณ์ฯ
tel : 032 - 672312
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด  52/2 หมู้ 4 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130   
 032 - 651318 แฟ็ก 032-651317 Emailaddress  putabag@windowslive.com