สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด
เกี่ยวกับหน่ายงาน
หน้าแรก
ฝ่ายจัดการ
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
สวัสดิการและการบริการ
คณะกรรมการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กระดานข่าว
ติดต่อสหกรณ์ฯ
ผลการดำเนินงาน
การรับสมัครสมาชิก

เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
 


:: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบกค่ะ :: :: xxx ::
                                             

                    

                                                     

           

 ตารางอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากเผื่อเรียกพิเศษ

 ประเภท

   ร้อยละต่อปี
 จำนวนเงิน  10,000  - 100,000           2.25
 จำนวนเงิน  100,001  -  หนึ่งล้านบาท           2.50
 จำนวนเงิน   1,000,001 -  สามล้านบาท           2.75
 จำนวนเงิน  สามล้านบาทขึ้นไป

         3. 00

   

 ตารางอัตราดอกเบี้ย เงินให้สมาชิกกู้

    แบ่งการจัดลำดับการกู้ของสมาชิก 3 ประเภท 

   ร้อยละต่อปี
 สมาชิกเกรด A   ส่งตามสัจจะ           10
 สมาชิกเกรด B   ส่งตามสัจจะ แต่มีการต่อดอกเบี้ยฉุกเฉิน           11
 สมาชิกเกรด C   ส่งไม่ตรงตามกำหนด มีค่าปรับ           12
 สมาชิกเกรด E   ขาดส่งต้องติดตามทวงถาม

        13

   

 นายสุกิจ  จัดภัย    ประธานสหกรณ์ฯ
tel : 032 - 672312
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด  52/2 หมู้ 4 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130   
 032 - 651318 แฟ็ก 032-651317 Emailaddress  putabag@windowslive.com