ร้านสหกรณ์ครูแพร่จำกัด ยินดีต้อนรับ!!
     Please wait..........
ร้านสหกรณ์ครูแพร่ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบสมัครสมาชิก
คำขอกู้เพื่อซื้อสินค้า
คำขอกู้หุ้น
ใบคำขอมีบัตรใหม่
คำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น
หนังสือขอลาออกสหกรณ์
ใบคำขอทำประกันชีวิตกลุ่ม
คำขอกู้วงเงินเครดิต
คำขอกู้วงเงินเครดิตอเนกประสงค์
หนังสือยินยอมหักบัญชีธนาคาร

ระเบียบข้อบังคับ
ข้อบังคับ
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน
ระเบียบว่าด้วยเรื่องค่าตอบแทนการประชุม
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้เงิน
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ
ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก

การบริการด้านการขาย
ใบจัดซื้อจัดจ้าง
ใบตรวจรับพัสดุ
รายการวัสดุสำนักงาน
รายการเรียนฟรีCode Calendar


  

"สหกรณ์มั่นคง ซื่อตรงบริการ สินค้ามีมาตรฐาน การบริหารงานเป็นเลิศ ก่อเกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก"

วารสารร้านสหกรณ์ครูแพร่ จำกัด ปีที่4 ฉบับที่2 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 คลิก!! ดาวน์โหลด!!


  แผ่นพับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ฯ

แผ่นพับร้านสหกรณ์ครูแพร่ จำกัด    แผ่นพับธงอาเซียน

เข้าสู่ http://www.facebook.com/phraeteacher


 
ข่าวสารสหกรณ์
ปันผลเฉลี่ยคืนรวม (06/01/2557)
ปันผลเฉลี่ยคืนแยกอำเภอ (06/01/2557)
รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล (02/01/2557)
ซื้อหุ้น 100 หุ้น แถม 1 หุ้น (10/01/2556)
ราคาชุดธงอาเซียน (10/08/2555)
ข่าวสาร
ประกาศร้านสหกรณ์ครูแพร่ จำกัด
ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (14/11/2556)
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก (08/06/2556)
ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (28/07/2554)
ประกาศ


เวลาเปิดทำการ
ฝ่ายขาย/ธุรการ
วันจันทร์-ศุกร์  08.00 – 17.00 น.
วันเสาร์  09.00 – 16.00 น
ฝ่ายการเงิน/บัญชี/สินเชื่อ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 15.30 น.
โทร. 054-653266
E-mail:rankru_spcoop@hotmail.com
 เข้าสู่ http://www.facebook.com/phraeteacher
Refresh

 

นายพินิจ  แก่นจันทร์
ประธานกรรมการ

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 รายการ

 ดอกเบี้ย

 กู้เพื่อซื้อสินค้า

9.50 บ./ปี

 กู้ทุนเรือนหุ้น  9.00 บ./ปี
 เครดิตอเนกประสงค์  8.50 บ./ปี
 วงเงินเครดิต  8.50 บ./ปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 รายการ

 ดอกเบี้ย

ออมทรัพย์

1.75

ออมทรัพย์พิเศษ

 2.50

ออมทรัพย์ทวีทรัพย์

 4.25

ดอกเบี้ยออมทรัยพ์พิเศษมีเงื่อนไข

 รายการ

 ดอกเบี้ย

1 แสน ไม่ถึง 5 แสนบาท

3.25

5 แสน ไม่ถึง 1 ล้านบาท

4.00

1 ล้าน ไม่เกิน 3 ล้านบาท

 4.25


 เกณฑ์การกู้เงิน

เอกสารประกอบคำขอกู้
เกณฑ์การค้ำประกัน
ตารางชำระเงินกู้

 

 

 


หมายเลขบัญชีธนาคาร

 ธนาคารกรุงไทย
ออมทรัพย์ สาขาแพร่ 
 506-1-98228-2

ธนาคารกรุงไทย
กระแสรายวัน สาขาแพร่ 
506-6-05081-7

ธนาคารกรุงไทย
กระแสรายวัน สาขาลอง
 513-6-01419-9

ธนาคาร ธกส.
กระแสรายวัน สาขาแพร่
088-5-00324-9

ธนาคาร ธกส.
ออมทรัพย์ สาขาแพร่
088-2-45587-9

 
 
 
 
 
 
 

 

 


Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved