ร้านสหกรณ์ครูแพร่จำกัด ยินดีต้อนรับ!!
     Please wait..........
ร้านสหกรณ์ครูแพร่ จำกัด

นายพินิจ  แก่นจันทร์
ประธานกรรมการ

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 รายการ

 ดอกเบี้ย

 กู้เพื่อซื้อสินค้า

9.50 บ./ปี

 กู้ทุนเรือนหุ้น  9.00 บ./ปี
 เครดิตอเนกประสงค์  8.50 บ./ปี
 วงเงินเครดิต  8.50 บ./ปี

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 รายการ

 ดอกเบี้ย

ออมทรัพย์

1.75

ออมทรัพย์พิเศษ

 2.50

ออมทรัพย์ทวีทรัพย์

 4.25

ดอกเบี้ยออมทรัยพ์พิเศษมีเงื่อนไข

 รายการ

 ดอกเบี้ย

1 แสน ไม่ถึง 5 แสนบาท

3.25

5 แสน ไม่ถึง 1 ล้านบาท

4.00

1 ล้าน ไม่เกิน 3 ล้านบาท

 4.25


 เกณฑ์การกู้เงิน

เอกสารประกอบคำขอกู้
เกณฑ์การค้ำประกัน
ตารางชำระเงินกู้

 

 

 


เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบสมัครสมาชิก
คำขอกู้เพื่อซื้อสินค้า
คำขอกู้หุ้น
ใบคำขอมีบัตรใหม่
คำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น
หนังสือขอลาออกสหกรณ์
ใบคำขอทำประกันชีวิตกลุ่ม
คำขอกู้วงเงินเครดิต
คำขอกู้วงเงินเครดิตอเนกประสงค์
หนังสือยินยอมหักบัญชีธนาคาร

ระเบียบข้อบังคับ
ข้อบังคับ
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน
ระเบียบว่าด้วยเรื่องค่าตอบแทนการประชุม
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้เงิน
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ
ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก

การบริการด้านการขาย
ใบจัดซื้อจัดจ้าง
ใบตรวจรับพัสดุ
รายการวัสดุสำนักงาน
รายการเรียนฟรี


หมายเลขบัญชีธนาคาร

 ธนาคารกรุงไทย
ออมทรัพย์ สาขาแพร่ 
 506-1-98228-2

ธนาคารกรุงไทย
กระแสรายวัน สาขาแพร่ 
506-6-05081-7

ธนาคารกรุงไทย
กระแสรายวัน สาขาลอง
 513-6-01419-9

ธนาคาร ธกส.
กระแสรายวัน สาขาแพร่
088-5-00324-9

ธนาคาร ธกส.
ออมทรัพย์ สาขาแพร่
088-2-45587-9

 
 
 
 
 
 
 

 

 Code Calendar
  

"สหกรณ์มั่นคง ซื่อตรงบริการ สินค้ามีมาตรฐาน การบริหารงานเป็นเลิศ ก่อเกิดประโยชน์ต่อมวล สมาชิก"

วารสารร้านสหกรณ์ครูแพร่ จำกัด ปีที่4 ฉบับที่2 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 คลิก!! ดาวน์โหลด!!


  แผ่นพับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ฯ

แผ่นพับร้านสหกรณ์ครูแพร่ จำกัด    แผ่นพับธงอาเซียน

เข้าสู่ http://www.facebook.com/phraeteacher


 
ข่าวสารสหกรณ์
ปันผลเฉลี่ยคืนรวม (06/01/2557)
ปันผลเฉลี่ยคืนแยกอำเภอ (06/01/2557)
รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล (02/01/2557)
ซื้อหุ้น 100 หุ้น แถม 1 หุ้น (10/01/2556)
ราคาชุดธงอาเซียน (10/08/2555)
ข่าวสาร
ประกาศร้านสหกรณ์ครูแพร่ จำกัด
ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (14/11/2556)
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก (08/06/2556)
ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (28/07/2554)
ประกาศ


เวลาเปิดทำการ
ฝ่ายขาย/ธุรการ
วันจันทร์-ศุกร์  08.00 – 17.00 น.
วันเสาร์  09.00 – 16.00 น
ฝ่ายการเงิน/บัญชี/สินเชื่อ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 15.30 น.
โทร. 054-653266
E-mail:rankru_spcoop@hotmail.com
 เข้าสู่ http://www.facebook.com/phraeteacher
Refresh

Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved