สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
จรรยาบรรณ
ข้อบังคับ / ระเบียบ
บริการของสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน

บุคลากร
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560 (18/10/2559)
การรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2560 (18/10/2559)
การรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2560 (18/10/2559)
การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ 4/2559 เป็นต้นไป (28/09/2559)
More detail
71383 ODSOMB 793น.พ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
ประธานกรรมการ