สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
จรรยาบรรณ
ข้อบังคับ / ระเบียบ
บริการของสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
ผลการดำเนินงาน

บุคลากร
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
ภาษีที่เกี่ยวข้องบสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
น.พ.สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์
ประธานกรรมการ