สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
จรรยาบรรณ
ข้อบังคับ / ระเบียบ
บริการของสหกรณ์
สวัสดิการสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน

บุคลากร
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
  
คุณกำลังเข้าสู่เว็บเพจใหม่ www.coopphskt.com

   

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ update gif icon ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงาน ในตำแหน่งผู้จัดการ 24/03/2560 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ update gif icon

ann manage

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย  จำกัด ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น.

  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้จัดการ  22/03/2560 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ  20/03/2560

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานตำแหน่ง
ผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 -17 มีนาคม 2560  ปิดรับสมัคร!!!

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ ณ ที่ทำการสหกรณ์ 
ซึ่งตั้งอยู่ในอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

ค่าสมัครสอบ  200  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม / ดาวน์โหลดใบสมัคร  graphics click here 851444

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์

รายละเอียด/ใบสมัคร :graphics click here 851444

ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560 (18/10/2559)
การรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2560 (18/10/2559)
การรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2560 (18/10/2559)
การรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ 4/2559 เป็นต้นไป (28/09/2559)
More detailนายยรรยง  ศรีตะวัน
ประธานกรรมการ