สอ.ตร.จว.สิงห์บุรี
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จำกัด
สหกรณ์ตร.สิงห์บุรี
หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสหกรณ์
ที่ตั้งของสหกรณ์
วิสัยทัศน์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลกรรมการ
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

บริการของเรา
webboard
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
วาระการประชุม
ระเบียบ

Link ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
  

           

   พล.ต.ต.โกศล บัวประเสริฐ

           ประธาน


ข่าวสหกรณ์ฯ
แจ้งประชุม..คณะกรรมการ ชุดใหม่...!!!


!!....เรียนเชิญ....!!
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ชุดใหม่ ประชุมพร้อมกัน...
ในวันอังคาร ที่ 22 ต.ค.56
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 2
ภ.จว.สิงห์บุรี

************************
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี


   พล.ต.ต.โกศล บัวประเสริญ ประธานสหกรณ์ฯ

     รับมอบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เพื่อช่วยตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

จำนวน 150,000 บาท วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556


    

    เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2556 จนท. และ ตัวแทน สมาชิก ร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์สำหรับสมาชิก ประจำปี 2556 โดย อบจ. จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุม อบจ.จังหวัดสิงห์บุรี และ ศึกษาดูงาน มหาลัยบ้านนอกชุมชนบ้านจำรุง ศูนย์แสดงสินค้าบ้านเพ และ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ

    ต้องขอขอบพระคุณ สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี และ อบจ.สิงห์บุรี ที่ได้ให้โอกาสเข้าร่วมอบรม ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จักนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อประโยชน์ ของสมาชิก ต่อไป

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ (16/08/2556)
More detail
ประกาศสหกรณ์
รายชื่อคณะกรรมการ 2556 (25/10/2556)
ประชุมใหญ่สามัญ 2556 (21/10/2556)
สวัสดิการสำหรับสมาชิก (09/07/2556)
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (08/07/2556)
หยุดทำการ 13-15 มิ.ย.56 ศึกษาดูงานสหกรณ์ (12/06/2556)
เปลี่ยแปลงเวลาประชุม เป็น อังคาร ที่ 11 มิ.ย. 56 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประจำเดือน มิ.ย.56 (04/06/2556)
ประกาศมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร (14/02/2556)
ประกาศสหกรณ์ขยายวงเงินกู้เพิ่มทั้งฉุกเฉินและสามัญ (30/01/2556)
สหกรณ์เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (12/06/2555)
รับเงินฝากจากสมาชิก (12/06/2555)
ข่าวทั้งหมด
กิจกรรมสหกรณ์
มอบเงินช่วยเหลือ สมาชิก กรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (08/10/2556)
อบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2556 (14/09/2556)
มอบทุนบำรุงขวัญสมาชิกสหกรณ์ กรณีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ (02/09/2556)
มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิก กรณีคลอดบุตร (23/08/2556)
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ร.ต.ต.ดำหริ แจ้งอารมณ์ (04/06/2556)
กิจกรรมทั้งหมด


 

ประธานกรรมการ
โทรศัพท์  0 3650 7218 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright 2001 -

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จำกัด
โทร.036-507218

- All Rights Reserved