สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
การบริการ
แผนที่
ติดต่อเรา

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้และติดตามหนี้สิน
คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายกฏหมาย
บุคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม

ผลการดำเนินการ
2556-2558
พ.ย.58
ต.ค.58

สมาชิกสหกรณ์
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บไซด์
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกประกาศสหกรณ์
ตรวจสอบเงินปันผล (30/10/2561)
รายชื่อคณะกรรมการ สอ.รร.นรต. ชุดที่ 41 (15/11/2559)
รายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 39 (23/12/2557)
สหกรณ์เปิดรับเงินฝาก ดอกเบี้ย 4.25 บาท/ปี (03/09/2556)
เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกนอกสังกัด (16/08/2556)
ข่าวทั้งหมด


                              


พ.ต.อ.จักรกฤษณ์  คุ้มรอบ
ประธานกรรมการ


 อัตราดอกเบี้ย 2561

 รายการ

  ดอกเบี้ย

เงินกู้
เงินกู้พิเศษ 5.50 บาท/ปี
เงินกู้สามัญ(พิเศษ) 6.50 บาท/ปี
เงินกู้สามัญ 7.50 บาท/ปี
เงินกู้ประกอบวิชาชีพ 7.50 บาท/ปี
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50 บาท/ปี
เงินฝาก
ออมทรัพย์

1.25 บาท/ปี

ออมทรัพย์พิเศษ 1.75 บาท/ปีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Tel.034-300120  Fax.034-300120