สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
การบริการ
แผนที่
ติดต่อเรา

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้และติดตามหนี้สิน
คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายกฏหมาย
บุคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม

ผลการดำเนินการ
2556-2558
พ.ย.58
ต.ค.58

สมาชิกสหกรณ์
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บไซด์
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกบทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์

          บทบาท หมายถึง การทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู

            หน้าที่ หมายถึง กิจที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบ

            สมาชิก หมายถึง ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคม องค์การ หรือกิจกรรมใด ๆ 

            สหกรณ์ หมายถึง การรวมตัวกัน เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และร่วมกันรับผลประโยชน์ โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์

            บทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ จึงหมายถึง สมาชิกสหกรณ์ควรมีบทบาทหน้าที่ในสหกรณ์ที่ตนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้บริการ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายสหกรณ์ อย่างมีส่วนร่วม และต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอ

            ดังนั้น การที่บุคคลทั่วไปจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ ต้องผ่านขั้นตอนการสมัครก่อน โดยยื่นใบสมัคร และลงลายมือชื่อแสดงความสมัครใจยอมรับหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ พร้อมชำระค่าหุ้นตามจำนวนให้ครบถ้วนต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จึงจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจเอกชนรูปแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยมวลสมาชิกจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ไว้รองรับการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ข้อตกลงระหว่างสมาชิกกับตัวแทน

            สมาชิกสหกรณ์มีสถานภาพเป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์โดยการถือหุ้น และเป็นผู้ใช้บริการหรือลูกค้าของสหกรณ์ด้วย จึงมีหน้าที่ที่ต้องส่วนร่วมในการทำธุรกิจสหกรณ์และคอยสอดส่องดูแลสหกรณ์ให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อถือให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป สมาชิกจึงมีการควบคุมดูแลและบริหารงานสหกรณ์ผ่านตัวแทนสมาชิก คือเลือกตั้งสมาชิกมาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติไว้ และดำเนินงานตามข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งเป็นพันธะสัญญาระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้ตรงตามความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม

ประโยชน์สมาชิกจะได้รับ

          1. สหกรณ์จะจัดหาสินค้าและบริการในด้านการผลิต การประกัน สุขภาพ การออมทรัพย์ และกู้เงิน  มาอำนวยความสะดวกให้บริการสมาชิก

2. สหกรณ์จะจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตามส่วนที่ทำธุรกิจกับ

สหกรณ์ เนื่องจากการรวมซื้อรวมขายก่อให้เกิดการประหยัด ทำให้มีเงินส่วนเหลื่อมส่วนหนึ่งคืนสมาชิก

            3. สหกรณ์จะนำเงินที่สมาชิกถือหุ้นนำไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ  ทั้งธุรกิจภายในและธุรกิจภายนอกสหกรณ์ เมื่อสิ้นปีมีกำไรสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามส่วนของหุ้น

            4. สหกรณ์ จะจัดสวัสดิการจากเงินทุนของสหกรณ์ที่สะสมไว้เป็น ค่ารักษาพยาบาล และทุนการศึกษาบุตร ให้สมาชิก

            5. สหกรณ์ จะจัดประชุมหารือ ฝึกอบรม เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งกันและกัน

บทบาทหน้าที่ของสมาชิก

1.      ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เช่น มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น

2.      ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.      มีความภักดีกับสหกรณ์ ดังนี้

            ทำธุรกิจกับสหกรณ์ด้วยการซื้อขายสินค้าและบริการกับสหกรณ์

            ทำธุรกิจสินเชื่อกับสหกรณ์โดยไม่ก่อหนี้กับแหล่งเงินทุนภายนอก

            ต้องชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ตามกำหนดเวลาที่สัญญาไว้กับสหกรณ์

4.      ให้ความร่วมมือเข้าประชุมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รับการฝึกอบรม และเข้าประชุมใหญ่

5.      ติดตามความเคลื่อนไหวในสหกรณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมการดำเนินงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

6.      ต้องรู้จักออมทรัพย์ โดยถือหุ้นเพิ่มและฝากเงินกับสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตนเองมีเงินใช้ในยามจำเป็น ขณะเดียวกันสหกรณ์ก็มีเงินทุนในการบริหารจัดการช่วยเหลือสมาชิกที่ขาดแคลนปัจจัยการประกอบอาชีพ

การประชุมใหญ่

            ที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีสถานภาพเป็นทั้งเจ้าของ และผู้ใช้บริการ

จากสหกรณ์ สมาชิกจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินการสหกรณ์ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าประชุมใหญ่ เพื่อใช้สิทธิในการพิจารณานโยบายการบริหารงานสหกรณ์ พร้อมยกมือตัดสินใจตามหลักการประชาธิปไตย ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ รับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และการลาออกจากสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืม การกำหนดค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นต้น

การบริหารงานสหกรณ์โดยสมาชิก

1. ที่ประชุมสามารถเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

2. สมาชิกมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

3. มีการกำหนดนโยบายอย่างกว้าง ๆ  เกี่ยวกับสมาชิกสหกรณ์ เช่น การจัดสรรกำไรสุทธิ การกำหนดงบประมาณในการบริหารงาน

4. พิจารณาทบทวนนโยบาย ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการไปแล้วในระหว่างปี

5. เมื่อเห็นว่ามีเรื่องจำเป็น ก็สามารถรวมตัวกันลงชื่อให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

            จะเห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานสหกรณ์เป็นอย่างมาก เพราะสมาชิกเป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการ ดังนั้น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ให้บริการจึงต้องมีความตระหนักในหน้าที่ให้บริการด้วยความยินดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และใส่ใจลูกค้า เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เป็นเจ้าของและเป็นลูกค้าที่มารับบริการมีความสุข สะดวก สบาย อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีความมั่นคงจากการมีส่วนร่วมทำธุรกิจจากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์นั่นเอง

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Tel.034-300120  Fax.034-300120