สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
การบริการ
แผนที่
ติดต่อเรา

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้และติดตามหนี้สิน
คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายกฏหมาย
บุคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม

ผลการดำเนินการ
2556-2558
พ.ย.58
ต.ค.58

สมาชิกสหกรณ์
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บไซด์
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

  • เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกนอกสังกัด ( 16/08/2556 )
  • สมาชิกนอกสังกัด มีสิทธิกู้สามัญได้เพี่ยงไม่เกินรายละ 5 แสนบาท และต้องกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิกู้ใหม่ได้
    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
    90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
    Tel.034-300120  Fax.034-300120