สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
การบริการ
แผนที่
ติดต่อเรา

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้และติดตามหนี้สิน
คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายกฏหมาย
บุคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม

ผลการดำเนินการ
2556-2558
พ.ย.58
ต.ค.58

สมาชิกสหกรณ์
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บไซด์
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

 • รายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 39 ( 23/12/2557 )
 • 1.พันตำรวจโท สมพัฒน์ เภสัชชา ประธานกรรมการ
  2.พันตำรวจเอก ทัชชกร ภูวดิษยคุณ รองประธานกรรมการคนที่ 1
  3.พันตำรวจเอก สิริชัย มาสิรีรังสี รองประธานกรรมการคนที่ 2
  4 .พันตำรวจโทหญิงกนิษฐมณี รักธรรม กรรมการและเหรัญญิก
  5.ร้อยตำรวจโทประกอบ แก้วคงคา กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
  6.ดาบตำรวจชงคา อินทรพร กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
  7.พันตำรวจโทหญิง อโนมา โรจนาพงษ์ กรรมการและเลขานุการ
  8.นักเรียนนายร้อยตำรวจ พิชิตพล ราชคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  9.นักเรียนนายร้อยตำรวจ พรรษา ศิริสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  10.พันตำรวจโท พิสิษฐ์สรรค์ ศรีสองเมือง กรรมการ
  11.พันตำรวจโท มานะชัย อ้นภู กรรมการ
  12.พันตำรวจโทสมชาย อิทธะรงค์ กรรมการ
  13.พันตำรวจโทสุรชัย เตรียมตา กรรมการ
  14.พันตำรวจตรี ณัฐพร สีดาใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  15 นายสมศักดิ์ วารี กรรมการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
  90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
  Tel.034-300120  Fax.034-300120