สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
การบริการ
แผนที่
ติดต่อเรา

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้และติดตามหนี้สิน
คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายกฏหมาย
บุคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม

ผลการดำเนินการ
2556-2558
พ.ย.58
ต.ค.58

สมาชิกสหกรณ์
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บไซด์
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

 • รายชื่อคณะกรรมการ สอ.รร.นรต. ชุดที่ 41 ( 15/11/2559 )
 • 1. พันตำรวจเอก จักรกฤษณ์ คุ้มรอบ ประธานกรรมการ
  2. พันตำรวจเอกหญิง รัชณีย์กร เทศมณี รองประธานกรรมการ
  3. พันตำรวจโท สมพัฒน์ เภสัชชา รองประธานกรรมการ
  4. พันตำรวจโท พิสิษฐ์สรรค์ ศรีสองเมือง กรรมการและเหรัญญิก
  5. พันตำรวจโท สุรศักดิ์ สลีสองสม กรรมการและเลขานุการ
  6. พันตำรวจโท สุรชัย เตรียมตา กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
  7. ร้อยตำรวจโท ประกอบ แก้วคงคา กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
  8. พันตำรวจตรี ณัฐวุฒิ ผิวบัวคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  9. นักเรียนนายร้อยตำรวจ ธีรพล บุญแสนพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  10. นักเรียนนายร้อยตำรวจ พชรพล แผ่นผา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  11 พันตำรวจโท สมชาย อินทะรงค์ กรรมการ
  12. พันตำรวจตรี นัฐพร สีดาใหญ่ กรรมการ
  13. ร้อยตำรวจโท พิชิตพล ราชคม กรรมการ
  14. ดาบตำรวจ อภิชัย สุปัญโญ กรรมการ
  15. นายสมศักดิ์ วารี กรรมการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
  90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
  Tel.034-300120  Fax.034-300120