สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
การบริการ
แผนที่
ติดต่อเรา

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้และติดตามหนี้สิน
คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายกฏหมาย
บุคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม

ผลการดำเนินการ
2556-2558
พ.ย.58
ต.ค.58

สมาชิกสหกรณ์
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บไซด์
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกการให้บริการด้านสินเชื่อ

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

กู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาท เงินกู้ประเภทนี้ไม่ต้องมีหลักประกัน แต่ต้องมีเงินเดือนเหลืออย่างน้อย 10% กำหนดชำระไม่เกิน  20 งวด  พร้อมดอกเบี้ย

 

2. เงินกู้สามัญ

1. ผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิกไม่เกิน 6 เดือน  มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญจำนวนไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 150,000 บาท

2. ผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิก เกิน 6 เดือน  แต่ไม่เกิน 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญจำนวนไม่เกิน 15 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 250,000 บาท

3. ผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิก เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3  ปี มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญจำนวนไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้รายเดือน  แต่ไม่เกิน 350,000 บาท

4. ผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิก เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปีมีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญจำนวนไม่เกิน 25 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

5.  ผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิก เกิน 5  ปีขึ้นไป  มีสิทธิได้รับเงินกู้สามัญจำนวนไม่เกิน 30 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 600,000 บาท

ผู้กู้ซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจมีสิทธิได้รับเงินกู้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือนคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลืออยู่ในการดำรงความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

             หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ

· บุคคลค้ำประกัน 

        ถ้าเงินเดือนเท่ากับหรือมากกว่าผู้กู้  ใช้หนึ่งคน

        ถ้าเงินเดือนน้อยกว่าผู้กู้ ใช้สองคน

        สมาชิกที่กู้เงินตั้งแต่ 400,000  บาท ขึ้นไป ให้ใช้ผู้ค้ำประกันอย่างน้อยสองคน

·  อสังหาริมทรัพย์

        ที่ปลอดภาระจำนองรายอื่นค้ำประกันได้ร้อยละ 60 ของราคาประเมินของที่ดิน

        สมาชิกที่ประสงค์จะกู้สามัญ ต้องมีเงินเดือนเหลืออย่างน้อย 20%

 

2.1 เงินกู้สามัญเพื่อประกอบวิชาชีพ

กู้ได้  รายละไม่เกิน   50,000  บาทกำหนดชำระไม่เกิน 24 งวด  และต้องมียอดเงินเดือนคงเหลือ อย่างน้อย 20% ยกเว้นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ให้มีจำนวนงวดการชำระเท่ากับจำนวนเดือนที่เหลืออยู่ในการดำรงความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รวมถึงขณะดำรงตำแหน่งในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  และให้มีเงินเดือนเหลืออย่างน้อย 10 % ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยสองคน

 

2.2  เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

กู้ได้  รายละไม่เกิน   50,000  บาทกำหนดชำระไม่เกิน 24 งวด  และต้องมียอดเงินเดือนคงเหลือ อย่างน้อย 20% ยกเว้นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ให้มีจำนวนงวดการชำระเท่ากับจำนวนเดือนที่เหลืออยู่ในการดำรงความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รวมถึงขณะดำรงตำแหน่งในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และให้มีเงินเดือนเหลืออย่างน้อย10 %ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยหนึ่งคน

 

3.  เงินกู้พิเศษ 

    1. วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้มีจำนวนงวดชำระหนี้ไม่เกิน 240 งวด

    2. วงเงินกู้เกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้มีจำนวนงวดชำระหนี้ไม่เกิน 300 งวด

    3. วงเงินกู้เกินกว่า 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท   ให้มีจำนวนงวดชำระหนี้ไม่เกิน ๓๖๐ งวด

ทั้งนี้งวดการชำระหนี้ตาม (1) (2) (3) อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี

             หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ

 (1)  ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้กู้ ที่ปลอดภาระจำนองรายอื่น ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของราคาหลักทรัพย์ซึ่ง สหกรณ์เป็นผู้ประเมิน เว้นแต่กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองอสังหาริมทรัพย์ของตนเองจากสถาบันการเงินอื่นให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆ หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสมาชิกจะต้องทำประกันอัคคีภัย  สำหรับสิ่งปลูกสร้างโดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์

                (2)  หุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 

(3)  เงินฝากของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก

หลักทรัพย์ ตาม (1) (2) (3) สามารถใช้พิจารณาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกันได้

 

การให้บริการด้านเงินรับฝาก

                สหกรณ์เปิดให้บริการด้านเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  ฝากในบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาทฝากได้ตลอด  ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้งสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไปในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Tel.034-300120  Fax.034-300120