สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
เมนู
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
การบริการ
แผนที่
ติดต่อเรา

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้และติดตามหนี้สิน
คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายกฏหมาย
บุคลากร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
แบบฟอร์ม

ผลการดำเนินการ
2556-2558
พ.ย.58
ต.ค.58

สมาชิกสหกรณ์
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บไซด์
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2543
 ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2554 


 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2554
 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2544
 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551
 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2550
 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
 ระเบียบการให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน พ.ศ.2551
 ระเบียบการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2551
 ระเบียบการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554
 ระเบียบเงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสบภัย พ.ศ.2555
 ระเบียบสมาชีกสมทบ พ.ศ.2555
 ระเบียบการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2555

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด
90 ม. 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Tel.034-300120  Fax.034-300120